Dechrau’n Deg Blaenau Gwent

Diweddarwyd diwethaf: July 4, 2017

Am Dechrau’n Deg Blaenau Gwent

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, sydd yn darparu gwasanaethau cefnogol dwys i deuluoedd gyda phlant rhwng 0-3 oed, sydd yn byw mewn ardaloedd dan anfantais ledled Cymru.

Mae’r tîm Dechrau’n Deg Blaenau Gwent yn canolbwyntio ar blant ac yn cynnig anogaeth, gwybodaeth ac arweiniad i gefnogi rhieni/gofalwyr ymhob cam o ddatblygiad eu plant; darparu cyfleoedd, gweithgareddau a rhaglenni am ddim i ganiatáu i bob plentyn ddatblygu ei sgiliau iaith a chymdeithasol a’i ddatblygiad emosiynol a chorfforol i baratoi ar gyfer cychwyn yn yr ysgol.

Mae yna 4 elfen graidd i’r rhaglen Dechrau’n Deg wedi’u dewis o sawl opsiwn sydd wedi profi eu bod yn dylanwadu canlyniadau positif i blant a’u teuluoedd.

1. Gwasanaeth Ymwelydd Iechyd Mwy

Mae Ymwelwyr Iechyd Dechrau’n Deg yn darparu gwasanaeth Ymwelydd Iechyd dwys i holl deuluoedd cymwys, a gyda chymorth Gweithwyr Iechyd Cefnogol i Deuluoedd maent yn gallu ymweld â theuluoedd yn fwy aml a darparu cefnogaeth un i un yn y cartref.

Yn ddiweddar mae Dechrau’n Deg wedi cyflwyno rhaglenni a gwasanaethau cyn-geni newydd, gyda’r bwriad o gysylltu â phob mam feichiog sydd yn mynychu ein Clinig Bwcio Cyn-geni. Mae cysylltiad buan yn hyrwyddo iechyd a lles i’r fam a’r plentyn yn ystod beichiogrwydd a thu hwnt. Mae pob teulu Dechrau’n Deg yn cael ei gefnogi i ddatblygu a bondio gyda’u baban, yn cefnogi mam yn arbennig gyda’i iechyd emosiynol a meddyliol. Mae Dechrau’n Deg yn darparu clinigau babanod lleol hygyrch sydd yn hyrwyddo’r nifer sy’n derbyn imiwneiddiadau, rhoi cyngor iechyd babanod cyffredinol ar fwydo ar y fron, bwyta bwyd solid, creu trefn a phatrymau cysgu.

Mae cyrsiau Tylino Babanod  ar gael, yn rhoi gwybodaeth i rieni am fondio baban a chreu cysylltiad gall helpu lleddfu a distewi baban mewn cyfnodau o salwch, torri dannedd a thyfiant cyffredinol. Mae’r Gwasanaeth Ymwelydd Iechyd yn parhau hyd at 4 oed, pan fydd gofal iechyd y plentyn yn cael ei drosglwyddo i’r nyrs ysgol unwaith iddynt gychwyn yn yr ysgol.

2. Mynediad i Raglenni Magu Plant

Mae rhieni sydd yn byw mewn ardaloedd Dechrau’n Deg yn cael eu cefnogi ymhellach wrth gael y cyfle i fynychu amrywiaeth o raglenni magu plant, gyda’r bwriad o drosglwyddo sgiliau i rianta’n effeithiol. Mae rhai cyrsiau yn arbennig i rieni newydd gyda babanod newydd eu geni i annog bondio a chysylltiad gyda’r baban. Wrth i’r plant dyfu mae rhaglenni pellach ar gael sydd yn cynyddu hyder rhieni i ymdopi ag ymddygiad eu plant, hyrwyddo rhianta positif, creu dulliau positif i adeiladu perthnasau iach gyda’u plant. Mae rhai o’r rhaglenni yma yn cynnwys:

 • Cysylltiadau Teuluol “Croeso i’r Byd”Rhaglen Fagu Gyn-geni – Cefnogi rhieni newydd gyda rhai o’r anawsterau gallant ei wynebu a’u cefnogi i ddod i adnabod eu baban newydd.
 • Rhaglen Babanod y Blynyddoedd Rhyfeddol  – Ar gyfer rhieni newydd gyda babanod newydd eu geni a phlant hyd at 12 mis oed.
 • Rhaglen Plant Bach y Blynyddoedd Rhyfeddol – Addysgu rhieni sut i annog datblygiad iaith, cymdeithasol ac emosiynol eu plentyn bach.
 • Rhaglen Magu Plant Cysylltiadau Teuluol – Cefnogi teuluoedd i greu perthnasau positif, cyfathrebu a rheoli ymddygiad positif o fewn y teulu.

Mae amrywiaeth o raglenni pwrpasol ar gael mewn canolfannau Dechrau’n Deg neu drosglwyddiad yn y cartref, yn cynnig cefnogaeth wedi’i deilwro i gyfarfod anghenion pob teulu.

Mae yna wahanol weithdai a sesiynau ar gael i rieni Dechrau’n Deg sydd yn gallu bod yn fuddiol iawn, mae’r rhain yn cynnwys:

 • Delio gyda strancio
 • Delio gyda straen
 • Rheoli ymddygiad plant
 • Baban newydd yn y teulu
 • Cychwyn yn yr ysgol
 • Magu plant yn dilyn perthynas yn chwalu
 • Cefnogi plant trwy newid a cholled
 • Bwyta’n iach a choginio ar gyllideb

3. Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Rhieni ydy athro cyntaf babanod a phlant ifanc.

Mae Dechrau’n Deg yn cefnogi rhieni i fagu amgylchedd llawn iaith a chyfathrebiad i wella datblygiad cynnar lleferydd, iaith a chyfathrebu eu plant ac i ddysgu iddynt siarad. Mae’r blynyddoedd o enedigaeth i 3 oed yn hanfodol yn natblygiad cyfathrebu plentyn ifanc.

Mae tystiolaeth yn dangos bod gallu lleferydd, iaith a chyfathrebu yn ffordd bwysig o broffwydo cynnydd llythrennedd hwyrach plant ac yn cael effaith ar sgiliau cymdeithasol yn ogystal ag ymddygiad plant a’u parodrwydd am yr ysgol.

O fewn Blaenau Gwent rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni a gwasanaethau i adnabod anghenion, darparu cefnogaeth a hyrwyddo lleferydd, iaith a chyfathrebiad positif o fewn teuluoedd gyda’n tîm o Weithwyr Iaith Gynnar, mae’r rhain yn cynnwys:

Iaith a Chwarae Cyn-geni – i ddarparu darpar rieni gyda dealltwriaeth o sut i gyfathrebu gyda’u baban cyn ei enedigaeth, yn ogystal ag amrywiaeth o sgiliau i gefnogi datblygiad addysgiadol cynnar eu plentyn o ddiwrnod eu genedigaeth.

Elklan ‘Dewch i siarad gyda’ch baban’ – i rieni gyda babanod 3-12 mis – yn darparu amgylchedd llawn cyfathrebu gyda gweithgareddau rhyngweithiol, hwyl.

‘Talking Tots’ – ei nod yw cyflwyno strategaethau datblygu iaith a dulliau rhyngweithio i rieni sydd yn cefnogi plant sydd yn hwyr yn datblygu lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Elklan ‘Dewch i siarad gyda phlant o dan 5’ – ei nod yw darparu cyfleoedd i rieni a gofalwyr i drafod syniadau i helpu plant i ddysgu gwrando, deall a siarad, yn ogystal â darparu gwybodaeth yn ymwneud ag anawsterau cyffredin gall plant eu profi yn natblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Therapydd Lleferydd ac Iaith Dechrau’n Deg – mae’r rhain ar gael i gefnogi teuluoedd a’u plant yn eu cartrefi ar sail un i un neu fel rhan o sesiwn grŵp ble maent wedi adnabod oedi datblygiad neu iaith plentyn. Yn aml mae plant yn gallu cael eu rhwystro os oes ganddynt broblemau lleferydd ac iaith, ond gall ychydig o newidiadau helpu iddynt wneud cynnydd sylweddol.

4. Gofal plant rhan amser, am ddim, o ansawdd i rai 2-3 oed

Mae plant sydd yn byw mewn cartrefi cymwys (yn ddibynnol ar god post) o fewn ardaloedd Dechrau’n Deg, yn gallu cael gofal plant rhan amser am ddim am 2.5 awr y dydd (12.5 awr yr wythnos), Llun i Gwener, am 42 wythnos y flwyddyn.

Mae’r Athro Ymgynghorol Blynyddoedd Cynnar Dechrau’n Deg yn gweithio gyda phob gosodiad gofal plant Dechrau’n Deg o fewn y Sir er mwyn datblygu cynlluniau a gweithgareddau cwricwlwm addas sydd yn cyffroi datblygiad rhai dwy oed. Mae’r pwyslais ar osod safonau sydd yn cynhyrchu darpariaeth gofal plant ‘o ansawdd’ dros yr 11 gosodiad gofal plant.

Gwelwch isod am fanylion holl Ddarparwyr Gofal Plant Dechrau’n Deg o fewn Blaenau Gwent.

Darparwyr Gofal Plant Dechrau’n Deg

Mae darparwyr Dechrau’n Deg yn gymysgedd o ddarparwyr lleol a gosodiadau awdurdod lleol. Ond mae pob un yn cynnig yr un lefel o ofal plant o ansawdd uchel mewn cyfnodau amrywiol Llun i Gwener:

Awdurdod Lleol:

 • Sofrydd Sunflowers – Ysgol Gynradd Sofrydd, Sofrydd Road, NP11 5AB. Gosodiad Saesneg gydag elfen o Gymraeg – 9:15 i 11:45
 • Twinkle Tots – Dechrau’n Deg, Canolfan Garnlydan, Commonwealth Road, Garnlydan, NP23 5ER. Gosodiad Saesneg gydag elfen o Gymraeg – 9:15 i 11:45
 • First Friends – Canolfan Dechrau’n Deg, Attlee Way, Cefn Golau, Tredegar, NP22 3TE. Gosodiad Saesneg gydag elfen o Gymraeg – 9:15 i 11:45 a 12:30 i 3:30

Canolfannau Dydd Preifat

 • Tweenie Tots – Canolfan Ieuenctid Brynteg, Brynteg Terrace, Hilltop, Glyn Ebwy, NP23 6NA. Gosodiad Saesneg gydag elfen o Gymraeg – 9:15 i 11:45 a 12:45 i 3:15
 • Mini Me’s – Ysgol Mileniwm Rose Heyworth, Abertyleri, NP13 1SR. Gosodiad Saesneg gydag elfen o Gymraeg – 9:15 i 11:45 a 1:00 i 3:30
 • Meithrinfa Penrhiw – Canolfan Plant Calon y Cymoedd, Stryd Fawr, Blaenau, NP13 3BN. Gosodiad Saesneg gydag elfen o Gymraeg – 9:30 i 12:00 a 1:30 i 3:30
 • Little Stars – Canolfan Integredig Plant Ebbw Fawr, Strand Annealing Lane, Glyn Ebwy, NP23 6AN. Gosodiad Saesneg – 9:00 i 11:30 a 1:00 i 3:30
 • Jack and Jill’s – (yn agor 2016 hwyr) Canolfan Dechrau’n Deg Abertyleri, Safle Ysgol Gyfun Abertyleri, Alma Street, Abertyleri, NP13 1YL. Gosodiad Saesneg gydag elfen o Gymraeg – 9:15 i 11:45

Gwirfoddol:

 • Cylch Meithrin Pobl Bach – Canolfan Dechrau’n Deg Sirhowy, Rhoslan, Tredegar, NP22 4PG. Gosodiad Cymraeg – 9:15 i 11:45 a 12:30 i 3:30
 • Cylch Meithrin Helyg Bychan – Ysgol Gymraeg Bro Helyg, Ystâd Ddiwydiannol y Rising Sun, Blaenau, NP13 3DQ. Gosodiad Cymraeg a Saesneg – 9:00 i 11:30 a 12:45 i 3:15
 • Cylch Meithrin Gwdihŵ – Canolfan Dechrau’n Deg Brynithel, Penrhiw, Brynithel, Abertyleri, NP13 2GZ. Gosodiad Cymraeg – 9:15 i 11:45

Galwch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar 08000 32 33 39 i weld os ydych chi’n gymwys am unrhyw un o’r gwasanaethau am ddim yma ac i weld os oes llefydd gwag ar gyfer gofal plant.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae’r rhaglen yn agored i holl blant cymwys a’u teuluoedd yn yr ardaloedd canlynol ym Mlaenau Gwent (Cyfnod un – Ardaloedd Dalgylch Ysgolion Cynradd Blaenorol 2006-2011):

 • Sirhywi
 • Deighton
 • Sant Illtyd
 • Garnlydan
 • Swffryd

Yn ogystal â’r uchod, mae Llywodraeth Cymru wedi ehangu Dechrau’n Deg i mewn i ardaloedd newydd gan ddefnyddio Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru  a chymunedau dynodedig trwy ffiniau ardaloedd daearyddol sy’n cael ei adnabod fel LSOA (Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is).

Rhwng 2012 a 2015 ehangwyd y rhaglen Dechrau’n Deg i gynnwys yr LSOA canlynol:

 • Gogledd Glyn Ebwy 2 (Hilltop)
 • De Glyn Ebwy (Briery Hill)
 • Cwmtyleri 1 (Rose Heyworth)
 • Nantyglo 3 (Coed Cae)

Yn 2015/16 bu ehangiad ychwanegol o’r rhaglen Dechrau’n Deg i mewn i 2 Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is newydd:

 • Cwm 2 (o fis Tachwedd 2015)
 • Abertyleri 1 (o fis Mawrth 2016)

O fis Mawrth 2016, mae Dechrau’n Deg yn agored i draean o Fwrdeistref Sir Blaenau Gwent.

I gadarnhau os ydych chi’n deulu cymwys yn byw o fewn ardal Dechrau’n Deg, cysylltwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar 08000 32 33 39.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg Blaenau Gwent

Sherelle Jago – Rheolwr Rhaglen Dechrau'n Deg

Rheolwr Rhaglen Dechrau’n Deg: 01495 354786

Rhadffôn: 08000 323339

Neges testun: 07860 025100

fis@blaenau-gwent.gov.uk

Cyngor Sir Bwrdeistref Blaenau Gwent
Canolfan Integredig Plant Calon y Cymoedd
Ysgol Hen Flaenau
Y Stryd Fawr
Blaenau
NP13 3BN

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 4:00pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Blaenau Gwent


Cymunedau yn Gyntaf Blaenau Gwent – Clwstwr Ebbw Fawr

Addysg Oedolion/Cyflogaeth/Iechyd a Lles/Arian

Mae Tîm Cymunedau yn Gyntaf Ebbw Fawr yn meddwl bod dilyniant i mewn i swydd wrth ddatblygu sgiliau, cynyddu gwybodaeth a hyder, yn bwysig iawn i helpu pobl leol i gyrraedd eu potensial a gwella’u hamgylchiadau.

Supporting People Blaenau Gwent

Cefnogi Pobl Blaenau Gwent

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae Gwasanaeth Cefnogi Pobl Blaenau Gwent yn cynnig cefnogaeth i unrhyw un dros 16 oed sydd yn cael trafferth yn cadw eu cartref, mewn perygl o golli eu swydd, angen symud neu angen cymorth yn rheoli’u harian.

Flying Start Blaenau Gwent

Dechrau’n Deg Blaenau Gwent

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg ydy’r rhaglen ariannir gan Lywodraeth Cymru, sydd yn darparu gwasanaethau cefnogol dwys i deuluoedd gyda phlant rhwng 0-3 oed, sydd yn byw mewn ardaloedd dan anfantais ledled Cymru.

Families First Blaenau Gwent

Teuluoedd yn Gyntaf Blaenau Gwent

Cyflogaeth / Addysg / Iechyd a Lles / Arian / Magu Plant

Mae rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf Blaenau Gwent yn agored i holl deuluoedd sy’n byw o fewn Blaenau Gwent sydd efallai yn wynebu anawsterau.

Mae dau dîm “Canolfannau Cymunedol” wedi’u lleoli ym Mlaenau a Glyn Ebwy, ac rydym yn cynnig cefnogaeth wahanol yn ddibynnol ar anghenion eich teulu.

Family Information Service Blaenau Gwent

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Blaenau Gwent

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Blaenau Gwent (GGD) yn wasanaeth cyfrinachol, diduedd am ddim yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad am wahanol wasanaethau yn ymwneud â phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd.