Cefnogi Pobl Blaenau Gwent

Diweddarwyd diwethaf: July 4, 2017

Am Cefnogi Pobl Blaenau Gwent

Bydd rhaglen Cefnogi Pobl Blaenau Gwent yn eich helpu gyda chefnogaeth yn ymwneud â thai i’ch galluogi i fyw yn annibynnol a pheidio dod yn ddigartref.

Maent yn darparu:

 • Cymorth yn gosod ac yn cynnal eich cartref
 • Cymorth i gael mynediad i wasanaethau eraill, cefnogaeth a rhwydweithiau cymdeithasol
 • Cymorth i gael mynediad i addysg, hyfforddiant a chyflogaeth
 • Cymorth i hawlio budd-daliadau/mwyhau incwm
 • Cymorth gyda chyllidebu/rheoli arian
 • Cymorth gyda phroblemau tai
 • Cymorth gyda diogelwch personol/cymunedol e.e. larymau cymunedol, ymddygiad gwrthgymdeithasol/troseddol
 • Cymorth i gynyddu annibyniaeth
 • Cymorth gyda sgiliau byw a magu plant ymarferol

Os ydych chi angen cymorth gyda gofal personol dylech chi gysylltu â’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol.

Mathau o Wasanaethau Cefnogi Pobl

Mae’r mathau o wasanaethau sydd ar gael yn amrywio’n fawr; edrychwch ar y rhestr ganlynol o esiamplau:

 • Cefnogaeth Deithiol – gall gweithiwr cefnogol ymweld â chi yn eich cartref eich hun i’ch cefnogi i gynnal eich cartref/tenantiaeth. Mae cefnogaeth yn cael ei ddarparu am gyfnod o amser (yn ddibynnol ar eich anghenion).
 • Hostel Digartrefedd – darparu llety dros dro os ydych chi’n ddigartref.
 • Lloches Trais yn y Cartref – darparu llety argyfwng/dros dro i ddynion neu ferched sydd yn dianc o drais yn y cartref.
 • Cynlluniau tai gwarchod – tai gwarchod i bobl sydd fel arfer dros 55 oed ble mae rheolwr y cynllun yn cael cyswllt rheolaidd gyda’r tenantiaid ac mae gwasanaeth larwm yn darparu cyflenwad 24 awr mewn argyfyngau.
 • Tai â chymorth 24 awr– llety ble mae staff ar y safle 24 awr y dydd. Yn aml mae’n eiddo rhanedig gydag ardaloedd cymunedol fel lolfa a chegin ond gall hefyd fod yn eiddo hunangynhwysol gyda llety staff yn agos.
 • Tai â chymorth (ddim yn 24 awr) – fel uchod ond nid yw staff ar y safle 24 awr y dydd
 • Larymau Cymunedol – gwasanaeth larwm yn unig sydd yn darparu cyflenwad 24 awr mewn argyfyngau

Gallant hefyd helpu gydag unrhyw beth allai olygu eich bod yn colli eich cartref:

 • Oes rhaid i chi dalu arian ychwanegol i aros yn eich cartref? Ydych chi mewn ôl-ddyledion oherwydd hyn?
 • Ydych chi angen cymorth i gysylltu â phobl, eich landlord neu asiantaethau eraill?
 • Ydych chi’n cael trafferth i gael eich landlord i wneud atgyweiriadau?
 • Ydych chi angen cymorth i ddod o hyd i gyflogaeth, addysg neu leoliadau gwirfoddol?
 • Ydych chi’n ansicr o’r incwm mae gennych hawl iddo? Ydych chi mewn dyled i rywun?
 • Ydych chi’n cael trafferth yn llenwi ffurflenni neu ddarllen llythyrau?
 • Ydych chi’n ymwybodol o’ch hawliau fel tenantiaid?

Os ydych chi’n meddwl y gallai rhywun rydych chi’n ei adnabod buddio o gefnogaeth, cysylltwch â’r Tîm Cefnogi Pobl

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Os ydych chi’n byw ym Mlaenau Gwent, dros 16 oed ac yn cael trafferth cadw eich cartref, mewn perygl o golli eich swydd, angen symud neu angen cymorth yn rheoli’ch arian – gall y Tîm Cefnogi Pobl gynnig cefnogaeth.

Os nad ydych chi’n gymwys am y rhaglen Cefnogi Pobl, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Blaenau Gwent i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Cefnogi Pobl Blaenau Gwent

01495 354683 neu 01495 354681

supporting.people@blaenau-gwent.gov.uk

Tîm Cefnogi Pobl,
Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent,
Cwrt Anvil,
Stryd yr Eglwys,
Abertyleri,
NP13 1DB

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 5:00pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Blaenau Gwent


Cymunedau yn Gyntaf Blaenau Gwent – Clwstwr Ebbw Fawr

Addysg Oedolion/Cyflogaeth/Iechyd a Lles/Arian

Mae Tîm Cymunedau yn Gyntaf Ebbw Fawr yn meddwl bod dilyniant i mewn i swydd wrth ddatblygu sgiliau, cynyddu gwybodaeth a hyder, yn bwysig iawn i helpu pobl leol i gyrraedd eu potensial a gwella’u hamgylchiadau.

Family Information Service Blaenau Gwent

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Blaenau Gwent

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Blaenau Gwent (GGD) yn wasanaeth cyfrinachol, diduedd am ddim yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad am wahanol wasanaethau yn ymwneud â phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

Flying Start Blaenau Gwent

Dechrau’n Deg Blaenau Gwent

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg ydy’r rhaglen ariannir gan Lywodraeth Cymru, sydd yn darparu gwasanaethau cefnogol dwys i deuluoedd gyda phlant rhwng 0-3 oed, sydd yn byw mewn ardaloedd dan anfantais ledled Cymru.

Families First Blaenau Gwent

Teuluoedd yn Gyntaf Blaenau Gwent

Cyflogaeth / Addysg / Iechyd a Lles / Arian / Magu Plant

Mae rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf Blaenau Gwent yn agored i holl deuluoedd sy’n byw o fewn Blaenau Gwent sydd efallai yn wynebu anawsterau.

Mae dau dîm “Canolfannau Cymunedol” wedi’u lleoli ym Mlaenau a Glyn Ebwy, ac rydym yn cynnig cefnogaeth wahanol yn ddibynnol ar anghenion eich teulu.

Supporting People Blaenau Gwent

Cefnogi Pobl Blaenau Gwent

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae Gwasanaeth Cefnogi Pobl Blaenau Gwent yn cynnig cefnogaeth i unrhyw un dros 16 oed sydd yn cael trafferth yn cadw eu cartref, mewn perygl o golli eu swydd, angen symud neu angen cymorth yn rheoli’u harian.