Blog Gwadd: Beth Yw’r Pwynt Pleidleisio?Hawliau a Chyfrifoldebau Newyddion | gan | May 31st 2017

Gwleidyddiaeth! Dwi’n casáu gwleidyddiaeth! Nid oes gen i ddiddordeb! Beth sydd ganddo’i wneud â fi beth bynnag? Bydd sawl ohonom wedi clywed neu wedi meddwl y brawddegau yma. Yn y dyddiau sy’n arwain at etholiad mae’n hawdd drysu gyda’r holl wybodaeth ar y newyddion, digalonni bod popeth mor ddryslyd a theimlo bod yr holl beth yn ddibwynt (mae pawb yr un peth beth bynnag!).

Ond os ydych chi’n meddwl am wleidyddiaeth o ddifrif, mae’n cael effaith ar bawb mewn sawl ffordd yn ddyddiol. Mae gwleidyddion, a’u penderfyniadau, yn gallu gwella neu waethygu ein bywydau – dyma’r gwir syml. Dyna pam, pa bynnag blaid rydym yn dewis, mae’n HANFODOL ein bod yn defnyddio’n hawl i bleidleisio. Os nad ydym ni, yna pobl eraill fydd yn penderfynu sut fywyd y cawn ninnau a’r rhai sy’n annwyl i ni. Sut gall hynny fod yn dderbyniol?

Pam bod gwleidyddiaeth yn effeithio arnaf i?

Os ydych chi’n un o’r bobl sydd yn meddwl nad yw gwleidyddiaeth o bwys, meddyliwch am yr holl bethau mae gwleidyddion yn ei wneud sydd yn cael effaith ar ein bywydau. Maent yn gwneud penderfyniadau am:

 • Pa mor ddiogel yw ein cymuned. Er esiampl, y nifer o swyddogion heddlu yn ein hardal leol ac os yw’r goleuadau stryd ymlaen trwy’r nos neu beidio.
 • Pa hawliau sydd gan bawb. Er esiampl, os oes gan ein mab anabl yr hawl i dderbyn yr un cyflog â gweithiwr sydd ddim yn anabl yn gwneud yr un swydd.
 • Y nifer a’r math o dai newydd sydd yn cael eu hadeiladu yn y gymuned – tai preifat, tai cymdeithasol, neu gymysgedd o’r ddau.
 • Pa fath o drafnidiaeth sydd ar gael, bod hyn yn rheolaidd, dibynadwy a hawdd i’w ddefnyddio.
 • Faint o arian sydd yn mynd i wasanaethau dydd ar gyfer bobl hŷn, fel canolfannau gofal dydd.
 • Y nifer o ddoctoriaid, nyrsys, deintyddion a staff GIG eraill sydd yn gweithio yn ein hardal.
 • Pa fath o driniaeth sydd ar gael am ddim ar y GIG, o feddyginiaeth i ffisiotherapi, cwnsela a therapi lleferydd ac iaith i’n plant.

 • Faint o arian byddem yn ei dderbyn i fyw os nad ydym yn gallu gweithio am gyfnod oherwydd salwch neu anafiad.
 • Y pethau sydd ar gael yn ein hardal, fel ysbytai, colegau, ysgolion a chanolfannau hamdden.
 • Sut mae cadw ein strydoedd yn lân. Er esiampl, pa mor aml mae’r biniau’n cael eu gwagio a’n strydoedd yn cael eu glanhau.
 • Y cymorth ariannol rydym yn derbyn tuag at ofal plant fel ein bod yn gallu gweithio a chefnogi ein teuluoedd.
 • Faint rydym yn talu am bethau yn ein hardal – cyngor treth, rhent cyngor, parcio yn y dref, mynediad pwll nofio ayb.
 • Faint o dreth mae rhaid i unigolion a busnesau dalu ar yr arian enillwyd. Hefyd faint o TAW sy’n rhaid talu wrth brynu pethau fel peiriant golchi, oergell, popty, teledu etc.
 • Y nifer o blant mewn dosbarthiadau ac os yw athro cymwysedig yn eu dysgu bob tro.
 • Os dylem gymryd rhan mewn rhyfeloedd dramor neu beidio.

Gallwn fynd ymlaen ac ymlaen. Plîs peidiwch adael y pethau yma i siawns. Mae’n rhy bwysig i beidio dweud ein dweud.

Sut ydw i’n penderfynu pwy i roi fy mhleidlais?

Os ydych chi am wneud penderfyniad gwybodus am bwy rydych chi’n pleidleisio amdanynt, yna gallech chi ddarganfod cynlluniau’r pleidiau gwahanol. Isod mae rhestr o’r 5 prif blaid. Cliciwch arnynt i fynd i’w gwefan ble gallech chi ddarganfod mwy.


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am y mater yma, neu unrhyw broblem arall sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn:

Mis Cerdded Cenedlaethol: Rhowch Eich Esgidiau Ymlaen!

Mynediad Neiniau a Theidiau i Blant – Oes Ganddynt Hawliau?

Ydych Chi’n Gallu Rheoli’ch Dicter?


Rhannwch hwn