Rhannu’r Baich… Beth Ydy Cynllun Blaendal Tenantiaeth?Rhannu'r Baich Tai | gan | Mar 17th 2017

allwedd - Rhannu'r Baich... Beth Ydy Cynllun Blaendal Tenantiaeth?

Ydych chi wedi clywed am y cynllun blaendal tenantiaeth? Mae mab Aled yn symud i mewn i fflat ei hun cyn hir ac eisiau gwybod mwy amdano. Oes gennych chi gyngor ar gyfer Rhannu’r Baich… yr wythnos hon?

Os oes gennych chi broblem yn ymwneud â secstio, neu unrhyw beth arall, hoffech ei rannu gyda Chymuned PwyntTeulu, yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol, yna cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Os gwelwch yn dda fedrwch chi helpu? Mae fy mab a’i gariad yn symud i mewn i’w fflat cyntaf cyn hir. Byddant yn rhentu gan landlord preifat. Nid ydynt wedi mynd drwy asiantaeth sydd yn grêt gan nad oedd rhaid iddynt dalu’r ffioedd ofnadwy yna rwyf wedi clywed amdanynt. Ond mae rhywun wedi sôn am rywbeth o’r enw cynllun blaendal tenantiaeth. Fedrwch chi ddweud wrthyf sut mae posib cael un o’r rheiny? Dwi ddim eisiau iddynt gael i drafferthion am nad ydynt wedi gwneud pethau yn gywir.

Diolch, Aled.

Cyngor PwyntTeulu i Aled

Helo Aled,

Diolch i chi am gysylltu â PwyntTeulu. Mae’n grêt clywed bod eich mab a’i bartner wedi dod o hyd i gartref newydd a landlord preifat maent yn hapus ag ef. Gall y farchnad rhentu fod yn anodd ei lywio ‘n ddiogel ac mae llawer o broblemau wedi bod ynghlwm yn y gorffennol.

Cynllun Blaendal Tenantiaeth

Mae’r Cynllun Blaendal Tenantiaeth yn un ffordd i amddiffyn hawliau tenantiaid y dyddiau hyn ac mae’n grêt eich bod wedi clywed am hwn, a’ch bod yn awyddus i’ch mab ddefnyddio’r gwasanaeth hefyd. Mae’r Cynllun Blaendal Tenantiaeth yn gweithio wrth i’r tenant dalu’r blaendal arferol i’r landlord. Y prif wahaniaeth ydy bod y landlord wedyn yn talu hwn i mewn i’r Cynllun Blaendal Tenantiaeth yn hytrach na’i gadw. Bydd yn ddiogel yn y cynllun yma nes yr ydych chi’n barod i symud ymlaen.

Mae’r cynllun yn amddiffyn y blaendal rhag cael ei ddefnyddio gan y landlord am bethau eraill, ac nid yw’n hawdd i’r landlord dynnu arian ohono yn afresymol. Os oes unrhyw ddadl dros y swm mae’r landlord eisiau tynnu o’r blaendal pan fydd eich mab yn dewis symud o’r eiddo, bydd y Cynllun Blaendal Tenantiaeth yn gallu helpu datrys y ddadl. Yn fyr, mae gan eich landlord rwymedigaeth gyfreithiol i osod y blaendal mewn cynllun o fewn 30 diwrnod o’i dderbyn os oes gan eich mab Tenantiaeth Byrddaliad Sicr (bydd yn dweud hyn yn y cytundeb tenantiaeth). Am fanylion pellach am y cynllun, gan gynnwys gwybodaeth am ddatrys anghydfod, cliciwch yma. 

Beth i’w wneud os nad yw’r cynllun yn cael ei gynnig?

Os oes gennych chi Denantiaeth Byrddaliad Sicr ac nad yw’r landlord wedi cynnig y cynllun, neu wedi cymryd yr arian blaendal heb ddweud pa gynllun mae hwn wedi’i osod ynddo o fewn 30 diwrnod o’r taliad, yna mae posib nad ydynt yn cyfarfod eich hawliau chi fel tenant. Byddai’n syniad trafod hyn gyda’ch landlord, ond os ydynt yn bod yn afresymol gallech chi chwilio am gefnogaeth bellach gan Cyngor ar Bopeth. Gallant eich cefnogi i edrych ar gamau pellach. Mewn rhai achosion gall hyn gynnwys derbyn iawndal gan eich landlord drwy’r llys. Dewch o hyd i’ch Cyngor ar Bopeth lleol yma.

Tenantiaeth eraill a ffyrdd i amddiffyn eich hun

Os oes gan eich mab a’i bartner math arall o denantiaeth, neu heb gytundeb tenantiaeth o gwbl, yna nid yw’r landlord yn gorfod rhoi’r arian mewn cynllun yn gyfreithiol. Am wybodaeth bellach am y wahanol fathau o denantiaeth a’ch amddiffyniadau cliciwch yma.

Os nad oes gan eich mab Denantiaeth Byrddaliad Sicr a dyw’r landlord ddim yn hapus gosod y blaendal mewn Cynllun Blaendal Tenantiaeth, yna mae ffyrdd eraill gall eich mab amddiffyn ei hun fel tenant preifat.

  • Sicrhewch fod y landlord yn drwyddedig. Mae Rhentu Doeth Cymru yn gallu gwirio’r wybodaeth yma i chi. 
  • Ewch drwy’r rhestr eiddo yn ofalus wrth symud i mewn. Sicrhewch fod yr holl ddifrod neu atgyweiriadau wedi’u nodi ar y rhestr eiddo cyn i chi arwyddo. Gallech chi dynnu lluniau ond ceisiwch wneud hyn gyda chamera sydd yn rhoi stamp amser ar y lluniau.
  • Sicrhewch fod gennych chi gopi o’r holl ddogfennau wedi’u harwyddo gan gynnwys y rhestr eiddo a’r Cytundeb Tenantiaeth. Sicrhewch eich bod yn eu darllen yn drylwyr a chael rhywun arall i’w wirio i chi hefyd.
  • Gwybod eich hawliau! Mae gennych chi hawliau fel tenant preifat – sicrhewch eich bod yn ymwybodol ohonynt. Gwybodaeth yma. 

Cyngor bellach

Os oes angen gwybodaeth neu wybodaeth bellach ar eich mab, mae Shelter Cymru yn le da i gychwyn. Mae ganddynt linell gymorth arbennig ar gyfer problemau tai ar 0345 075 5005.

Gobeithiwn fod tenantiaeth eich mab yn llwyddiannus a bod y wybodaeth wedi bod yn ddefnyddiol. Os oes angen cymorth bellach am hyn, neu unrhyw fater arall, cysylltwch â’r llinell gymorth PwyntTeulu.

Os hoffech fanylion pellach am wasanaethau cefnogol cenedlaethol a lleol, cysylltwch â ni PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu IM/Sgwrs. Rydym yn agored Llun – Iau 6pm – 10pm a Gwener a Sadwrn 10am – 2pm.

Cofion,

Tîm PwyntTeulu Cymru


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein herthyglau ‘Rhannu’r Baich…’ diweddaraf am gyngor teuluol pellach.

Rhannu’r Baich… Merch Angen Rhywle i Fyw

Rhannu’r Baich… Ydy Fy Merch Yn Secstio?

Rhannu’r Baich… Landlord Yn Gwrthod Yn Atgyweirio’r Tŷ


Rhannwch hwn