Rhannu’r Baich… Bechgyn Yn Genfigennus O’u Chwaer Wael?Anableddau ac Anghenion Ychwanegol Cyngor Teulu a Magu Plant Iechyd Rhannu'r Baich | gan | Nov 4th 2016

Cefnogaeth Rhannu'r Baich

Mae Mari yn poeni am sut mae ei meibion yn ymateb i lawdriniaeth calon ei merch. Oes gennych chi gyngor ar gyfer Rhannu’r Baich… yr wythnos hon?

Os ydych chi angen help gydag unrhyw syniadau neu broblemau sydd yn achosi problem i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallwch gael cefnogaeth a chyngor rhieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Dwi wedi bod yn darllen y straeon Heart Mammi ac mae fy nheulu yn mynd drwy’r un profiad. Mae gan fy mhlentyn ieuengaf nam ar ei chalon ac rydym yn teithio yn ôl ac ymlaen i’r ysbyty drwy’r adeg. Mae hi’n derbyn gofal da a llawer o gefnogaeth, ond dwi’n poeni am fy nau fachgen (6 a 10).

Mae’r hynaf wedi mynd yn ddistaw iawn, wedi mynd i mewn i’w gragen. Ond mae Aled wedi dechrau chwarae i fyny, yn strancio ac yn gwaeddi dros y tŷ. Dwi’n gwybod bod popeth yn gysylltiedig ond mae’n anodd. Dwi ddim yn meddwl ein bod yn rhoi digon o’n hamser a’n sylw iddynt, ond gyda holl lawdriniaeth Bethan mae hi’n cymryd ein hegni i gyd bron iawn. Mae fy rhieni yn helpu pan allant ond oes gennych chi gyngor o gwbl am beth allem ei wneud?

Diolch

Mari

Cyngor PwyntTeulu i Mari…

Helo Mari, diolch i chi am gysylltu gyda ni yma yn PwyntTeulu gyda’ch pryderon am eich meibion.

Mae magu plant yn anodd beth bynnag, ond pan fydd gennych chi blentyn gyda phroblemau iechyd gall roi straen mawr ar y teulu cyfan.

Rydych chi mewn sefyllfa anodd iawn. Mae’n naturiol bod rhaid rhoi blaenoriaeth i anghenion iechyd eich merch. Ond, yn amlwg, nid all anwybyddu’r effaith gallai hyn ei gael ar eich meibion. Efallai gallech chi eistedd i lawr gyda nhw, yn unigol neu fel grŵp teulu, a thrafod y sefyllfa. Mae’n bosib eu bod yn teimlo fel eu bod yn cael eu gadael allan, ond efallai eu bod yn ymddwyn fel hyn am eu bod yn poeni neu’n ofni am eu chwaer.

Rhowch wybod iddynt ei bod yn iawn iddynt deimlo cenfigen, dicter, ofn neu dristwch.

Os nad ydych chi wedi gwneud yn barod, efallai bydda’n fuddiol i chi esbonio, mewn ffordd addas i’w hoedran, ychydig o fanylion am gyflwr eich merch a pam bod angen help ychwanegol arni. Mae plant yn deall mwy nag yr ydych chi’n sylwi os yw’n cael ei gyflwyno yn y ffordd gywir. Efallai nad ydynt wedi sylwi ar y newid yn eu hymddygiad. Efallai nad ydynt yn sylwi bod hyn yn gysylltiedig i’w teimladau am yr amser a’r sylw mae’n rhaid i chi ei roi i’ch merch. Rhowch gyfle iddynt rannu eu teimladau. Rhowch wybod iddynt ei fod yn naturiol iddynt deimlo cenfigen, dicter, ofn neu dristwch. Os yw hwn yn brofiad positif efallai ei fod yn rhywbeth gellir ei wneud yn aml i drafod unrhyw faterion a sicrhau bod teimladau pawb allan yn yr agored.

thumbnail

Os ydych chi’n teimlo byddai’n fuddiol iddynt siarad â rhywun arall, efallai bydd gennych chi ddiddordeb mewn cysylltu â’r llinell gymorth Meic. Mae Meic i blant a phobl ifanc yng Nghymru hyd at 25 oed. Gallant gysylltu am wybodaeth, cyngor ac eiriolaeth ar y ffôn, neges testun a negeseuo ar-lein. Mae’n helpu weithiau i drafod pethau gyda phobl sydd ddim â chysylltiad emosiynol. Edrychwch ar eu gwefan.

Cefnogaeth a rhoi amser

Dwi’n meddwl mai’r peth pwysicaf ydy ceisio creu amser pan fyddech chi ac/neu eich gŵr yn gallu treulio amser arbennig â’ch bechgyn. Ceisiwch benodi 10 munud yr un y dydd am amser gyda chi yn unig.  Gall hyn fod yn stori amser gwely neu chwarae gêm fach neu debyg. Rhowch amser bob dydd, neu ychydig oriau unwaith y mis, iddynt gael ‘trît’ neu fynd allan o’r tŷ a rhoi’r sylw i gyd iddyn nhw yn unig. Efallai bydd rhaid cynllunio am hyn ond mae posib cynnwys nhw yn y cynllunio. Ceisiwch lynu ato, hynny yw os nad yw’ch merch yn yr ysbyty neu yn sâl wrth gwrs.

Mae yna nifer o grwpiau cefnogol ar-lein a thudalennau Facebook i rieni plant gyda chyflyrau ar y galon, yn dibynnu ar ddiagnosis eich merch a ble rydych chi’n byw. Dwi’n siŵr bydd tîm meddygol eich merch yn hapus i’ch cyfeirio at lefydd defnyddiol. Gallech chi hefyd gysylltu trwy’r llinell gymorth PwyntTeulu Cymru a gallem eich helpu i ddarganfod rhywbeth addas. Nid chi fydd yr unig rieni yn y sefyllfa yma. Efallai bydd siarad gyda rhywun sydd yn profi’r un peth yn gallu helpu. Efallai bod ganddynt syniadau eraill am sut i gynnig cefnogaeth i frodyr a chwiorydd.

Peidiwch fod yn rhy galed arnoch chi’ch hun.

Yn olaf, ceisiwch beidio bod yn rhy galed arnoch chi’ch hun. Rydych chi mewn sefyllfa anodd iawn ac rydych chi’n gwneud y gorau bosib. Sylweddoli bod yna broblem ydy’r cam cyntaf i’w ddatrys a newid pethau am y gorau i bawb.

helplinegraphic-cy

Os hoffech fanylion pellach am wasanaethau cefnogol cenedlaethol a lleol, cysylltwch â ni PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu IM/Sgwrs. Rydym yn agored Llun – Iau 6pm – 10pm a Gwener a Sadwrn 10am – 2pm.

Cofion,

Tîm PwyntTeulu Cymru


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein herthyglau ‘Rhannu’r Baich…’ diweddaraf am gyngor teuluol pellach:

Rhannu’r Baich… Mae Fy Mab Yn Atal Dweud

Rhannu’r Baich… Rheoli Ymddygiad Fy Mab

 

 


Rhannwch hwn