BBC Cymru Yn Chwilio Am Rieni NewyddNewyddion | gan | Nov 8th 2017

Poster rhaglen ddogfen BBC Cymru

Ydych chi yn feichiog, neu yn adnabod rhywun sydd yn feichiog? Eisiau bod ar y teledu? Mae BBC Cymru a Plimsoll Productions yn awyddus i glywed gennych chi…

Derbyniom y daflen hon yn ddiweddar ac roeddem yn awyddus i ddarganfod mwy! Cysylltom gyda Lucy yn Plimsoll Productions yn holi am y sioe newydd yma ar gyfer BBC Cymru Wales.

Beth yw’ch enw ac o ble ydych chi’n dod?

Helo, Lucy Davies ydw i a dwi o’r Fenni yn wreiddiol. Fi ydy’r Cynhyrchydd Castio Cynorthwyol ar gyfer y gyfres hon a dwi’n gweithio i gwmni cynhyrchu Plimsoll Productions. Mae gennym swyddfeydd yng Nghaerdydd a Bryste.

Felly rydych chi’n creu rhaglen ddogfen i BBC Cymru Wales. Beth yw enw’r rhaglen a fedrwch chi egluro ychydig amdano?

Enw’r rhaglen ddogfen gyffrous yma fydd Bringing Home Baby. Rydym yn dilyn bywydau chwech o deuluoedd a’u babanod newydd dros chwe mis cyntaf bywyd y babi. Yn edrych ar gyfnodau pwysig fel y gwen cyntaf, y tro cyntaf iddynt gyfarfod mam-gu, y cropian cyntaf!

Byddem hefyd yn creu ffilm bersonol brydferth o’r holl gyfnodau pwysig yma i’r rhieni ei gadw am byth. Bydd y rhaglen ddogfen hefyd yn edrych ar wyddoniaeth y pethau sydd yn digwydd o safbwynt seicolegol, ffisiolegol a datblygiadol gyda help ein harbenigwyr.

Baby for BBC Wale Brining Baby Home TV Series call out

Pam rhieni am y tro cyntaf o De Cymru?

Rydym yn deall bod pawb yn yr un cwch wrth gael babi am y tro cyntaf. Hynny yw, datrys pethau wrth i chi fynd yn hytrach nag rhiant profiadol sydd yn deall yr holl driciau o newid clytiau a diffyg cwsg.

Rydym yn chwilio am rieni newydd yn De Cymru gan mai dyma’r gyfres gyntaf, mae’n gynhyrchiad BBC Cymru ac rydym ni wedi’n sefydlu yn Ne Cymru. Rydym yn credu ei bod yn bwysig adlewyrchu gwir amrywiaeth bywyd a phrofiad y bobl sydd yn byw yma.

Beth yw’ch gobeithion gyda’r gyfres yma?

Rydym yn gobeithio bydd ein cyfres ddogfen drwyadl a deallus yn helpu addysgu’r cyhoedd am y realiti o eni babi. O’r cymhlethdodau a’r rhwystredigaethau i’r llawenydd pur o gael baban newydd. Rydym hefyd eisiau dangos y swyddogaethau hanfodol sydd gan bawb, o’r bydwragedd proffesiynol i’r rhieni a’r teulu.

Fyddech chi’n ffilmio yn yr ystafell eni?

Nid fydd angen ffilmio yn yr ystafell eni bob tro, ond os yw teuluoedd yn hapus i ffilmio’r enedigaeth, yna gallem helpu. Efallai byddem yn defnyddio darn o’r foment hapus fel ôl-fflach i gyfeirio’n ôl at beth ddigwyddodd.

Sut mae darpar famau a thadau yn cysylltu gyda chi a beth yw’r dyddiad cau i wneud cais?

Gall pawb wneud cais ar ein tudalen Facebook, Twitter (@Baby_BBCWales) neu e-bost baby@plimsollproductions.com lle gallech chi sgwrsio gyda fi’n uniongyrchol.

Dyddiad cau ceisiadau ar hyn o bryd ydy Rhagfyr 22 2017 felly cysylltwch cyn gynted â phosib. Byddem yn ymweld â darpar famau a thadau dros yr wythnosau nesaf.

 A pa bryd fydd hwn yn ymddangos ar y teledu?

Diwedd flwyddyn nesaf rhywbryd.


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn.

Dosbarthiadau Cyn-geni: Gwerth Talu Amdanynt?

Enwau Plant: Y Da, Y Drwg a’r Khaleesi

Rhannu’r Baich: Babi Newydd a Mam Yng Nghyfraith Fusneslyd


Rhannwch hwn