Rhannu’r Baich: Babi Ddim Yn CysguCyngor Teulu a Magu Plant Iechyd Rhannu'r Baich | gan | Jul 6th 2018

Babi'n Cysgu ar gyfer Rhannu'r Baich

Mae patrwm cysgu baban 9 mis oed wedi newid. Mae’r fam yn cael trafferth ymdopi â hyn ac yn poeni bod rhywbeth o’i le. Cysylltodd â PwyntTeulu i ofyn am gyngor.

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Mae fy merch 9 mis oed wedi dechrau crio lot yn ei chot yn y nos, ac mae hyn yn tarfu ar gwsg pawb yn y tŷ. Roedd yn arfer cysgu’n dda iawn a finnau wedi dechrau arfer cael noson o gwsg da unwaith eto wedi darfod bwydo ar y fron dros dri mis yn ôl. Nid wyf yn deall beth sydd yn bod. Er fy holl ymdrechion mae’n sgrechian nes bydd rhywun yn ei chodi. Mae hyn bellach yn broblem yn y dydd hefyd, gan ei bod yn crio mwy, yn flinedig iawn ac wedi colli diddordeb mewn bwyd. Helpwch plîs! Teimlaf fel ei bod yn cael cam ac rwyf wedi cael llond bol o bopeth.

Cyngor PwyntTeulu

Diolch i chi am gysylltu gyda PwyntTeulu ynglŷn â’r sefyllfa gyda’ch merch 9 mis oed. Gyda newid annisgwyl yn ei phatrwm cysgu, a dryswch am ei bod yn crio yn y cot yn y nos, gallaf ddeall bod hyn yn gyfnod anodd iawn i chi a’r bobl eraill sydd yn byw yn y tŷ.

Gofalwch am eich hunan hefyd

Mae’n ymddangos fel bod y diffyg cwsg yn gallu bod yn rheswm dros y diffyg egni a chwant bwyd yn ystod y dydd, a’ch bod chi’n teimlo fel bod yna fai arnoch chi rywsut. Mae’n amlwg bod y sefyllfa yn eich gorlethu rywfaint, a bod hyn yn cael effaith ar eich iechyd emosiynol a’ch lles. Efallai byddai’n beth da i feddwl am ffyrdd i helpu’ch hunan yn ogystal â’ch merch.

Mae’n bwysig tawelu eich meddwl a’ch bod yn ymwybodol bod hyn yn sefyllfa gyffredin iawn. Mae babanod yn profi nifer o wahanol gyfnodau yn eu datblygiad, sydd yn gallu cael effaith ar gwsg a thymer. Nid ydych chi’n ffaelu nac ar fai am y sefyllfa yma.

Gofyn am gyngor

Mae newid mewn patrymau cysgu yn yr oed yma yn normal, ond efallai byddai’n syniad ymweld â’r meddyg. Gallech chi ddiystyru unrhyw gyflyrau meddygol posib fydda’n gallu cyfrannu at y newid yn ei phatrymau cysgu a bwyta.

Siaradwch â’ch Ymwelydd Iechyd am wahanol strategaethau cysgu. Gallant roi awgrymiadau a chyngor ymarferol i reoli ei thymer presennol.

Ymwelwch â gwefan GIG. Mae yna erthygl ddefnyddiol iawn yn ymwneud â phatrymau cysgu plant ifanc. Efallai gall hwn helpu.

Cymorth i chi

Mae yna lawer o gyngor a chefnogaeth ar gael i chi fel mam, am sut i reoli’ch iechyd emosiynol a’ch llesiant. Mae Family Lives yn sefydliad gwych gyda llawer o erthyglau addysgiadol ac yn rhedeg llinell gymorth i rieni a gofalwyr sydd yn gwrando, yn cefnogi, a ddim yn barnu.

Mae yna erthygl benodol ar y gwefan, ‘Eight Months and Still Waking‘, yn trafod y rhesymau gall fod yn gyfrifol am ddiffyg cwsg mewn plentyn 8 mis oed. Mae yna awgrymiadau ar bethau gellir eu gwneud i helpu’ch baban, a’r pethau gallech chi ei wneud i helpu’ch hyn.

Pob lwc i chi gyda phopeth. Gobeithio byddech chi’n cael noson dda o gwsg cyn hir.

Cymerwch ofal

Y Tîm PwyntTeulu

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma rhai erthyglau o’n harchif:

Rhannu’r Baich… Cefnogaeth Pryder i Rieni

Rhannu’r Baich… Brwydr y Dymi

Rhannu’r Baich… Merch Yn Hunan-Niweidio


Rhannwch hwn