Awgrymiadau Defnyddiol am Gludiant i Bobl Gydag Anghenion YchwanegolNewyddion | gan | Mar 20th 2016

Mae teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yn gallu bod yn anodd os oes gennych chi neu’ch plentyn anghenion ychwanegol.

Os oes gan eich plentyn anghenion ychwanegol a phroblemau symudedd, rydych chi’n siŵr o fod yn ymwybodol faint o gur pen ydy teithio o A i B, yn enwedig os ydych chi’n ddibynnol ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Pa un ai a yw’n apwyntiad ysbyty, mwynhau gweithgareddau cymdeithasol a hamddenol, cyrraedd yr ysgol, coleg neu waith, gall cludiant fod yn anodd.
Rydym wedi edrych ar rai o’r opsiynau trafnidiaeth gyhoeddus a chymunedol a’r arian sydd ar gael i bobl ifanc ac oedolion yng Nghymru, ac rydym wedi darganfod adnoddau defnyddiol ar ffyrdd o deithio o gwmpas.

Cludiant i’r Ysgol

Os oes gan eich plentyn Anghenion Addysgiadol Arbennig (AAA), anabledd neu broblemau symudedd, mae ganddynt hawl i gludiant ysgol am ddim wedi’i drefnu gan eich Awdurdod Lleol (ALl). Ond, os ydych yn cael gwybod nad yw’ch plentyn yn gymwys yna dylai cysylltu ag ysgol eich plentyn a siarad â’r Cydlynydd AAA (SENCo). Gallwch hefyd gysylltu â SNAP Cymru i gael cyngor annibynnol. Mae gwybodaeth glir iawn gan yr IPSEA (Cyngor Addysg Arbennig Annibynnol i Rieni) dylai ateb y mwyafrif o’ch cwestiynau am gymhwyster eich plentyn ar gyfer cludiant am ddim.

Train transport for disabilities and additional needs

Cludiant i’r Coleg

Pan fydd eich plentyn yn 16-19 oed byddant yn gadael yr ysgol ac yn symud ymlaen i’r coleg, hyfforddiant neu gyflogaeth wedi ei chynnal. Y cyfnod ‘trosiad’ yw hwn.

Os yw’ch plentyn yn mynd i’r coleg, yna mae’n ddyletswydd ar eich Awdurdod Lleol i gynnig cefnogaeth i’w galluogi i astudio hyd at 25 oed. Dylai pob Awdurdod Lleol fod â pholisi cludiant. Mae manylion cyswllt y cynghorau lleol ar dudalen eich ardal ein gwefan. Cliciwch ar ‘Gwybodaeth Leol’ a sgrolio i lawr i ‘Anghenion Ychwanegol ac Anabledd’ ac edrychwch ar eich dolenni lleol.

Efallai bydd y Swyddog Cefnogi Dysgu yn y coleg yn gallu trefnu cludiant neu eich helpu i wneud cais am gymorth ariannol trwy’r Gronfa Cymorth Dysgwr Dewisol.

Am wybodaeth bellach, galwch y llinell gymorth i Fyfyrwyr Anabl.
Rhif y llinell gymorth i Fyfyrwyr Anabl: 0800 328 5050
Oriau agor: Mawrth ac Iau, 11am-1pm.
Os ydych chi’n dal i fethu gwneud cais am gefnogaeth gyda chostau cludiant, yna efallai gallech chi wneud cais am grant gan Ymddiriedolaeth Snowdon – gall wneud cais rhwng mis Chwefror a mis Awst i gychwyn yn y coleg ym mis Medi. Mae gan fyfyrwyr gydag anableddau hawl i amrywiaeth o grantiau a chyllid.

Teithio i’r ysbyty

Yn aml mae gan bobl sydd ag anawsterau dysgu ac anableddau anghenion iechyd fel arall hefyd, ac mae teithio’n ôl ac ymlaen i’r ysbyty ar gyfer triniaeth yn gallu bod yn ddrud. Os ydych chi’n deulu ar incwm isel neu’n derbyn Cymhorthdal Incwm, Credyd Cynhwysol neu fudd-daliadau eraill, yna mae posib hawlio costau teithio yn ôl.

Fel arfer nid oes posib hawlio am gostau cludiant i’r ysbyty os nad ydych chi’n derbyn budd-daliadau yn ymwneud ag incwm, Ond weithiau mae yna eithriadau a gallech chi fod yn gymwys os ydych chi ar incwm isel ond ddim yn derbyn budd-daliadau. Bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen HC5W (T) yma a’i yrru gyda’ch derbynneb teithio.

Os ydych chi angen ambiwlans ysbyty, bydd angen cysylltu â’r ‘Swyddfa Gyffredinol’ neu’r ‘Swyddfa Arian’ yn yr ysbyty i drefnu o flaen llaw.

Transport for disability and additional needs on bus

Teithio ar Fws a Thrên

Gall pobl ifanc sydd ag anableddau ac anghenion cymhleth (gan gynnwys iechyd meddwl weithiau) wneud cais am docyn bws am ddim neu disgowntiedig, a gofalwyr hefyd. Nid oes rhaid i ofalwr fod yn un proffesiynol neu gyfreithiol yn yr achos yma – gall fod yn rhywun sydd yn cyd-deithio â rhywun gydag anableddau ar y bws, ffrind neu frawd neu chwaer er esiampl.

Am wybodaeth ar wneud cais am docyn bws/trên yn ogystal ag eithriad treth car a Bathodyn Glas, ymwelwch â gwefan Turn2Us neu Lywodraeth Cymru.

Waled Oren – teithio bws a thrên

Oes oes gan eich plentyn awtistiaeth neu anghenion lleferydd ac iaith fel arall, mae’r Waled Oren yn gynllun Llywodraeth Cymru gyda’r bwriad o helpu pobl i deithio’n annibynnol. Mae’r lliw llachar yn rhybuddio’r gyrrwr neu’r gard efallai bydd angen cymorth arnynt, ac mae posib defnyddio’r waled i arddangos geiriau, lluniau a brawddegau allweddol gall helpu iddynt gyrraedd pen eu taith.

Orange Wallet photo for travel with additional needs and disabilities

Gwneud Cais am Daliad Symudedd

Os ydych chi’n hawlio Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) ar gyfer eich plentyn, neu os ydynt dros 16 oed ac yn hawlio’r Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) yna efallai bydd posib gneud cais am daliad symudedd uwch, hyd yn oed os gallant gerdded am bellter. Mae sawl rheswm am hyn, efallai eu bod mewn perygl o redeg i mewn i’r ffordd, dim ymwybyddiaeth o berygl y ffordd, perygl o niwed iddyn nhw neu i eraill os ydynt yn teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus oherwydd effaith eu hanabledd.

Mae’n bwysig cal cyngor gan rywun sydd â phrofiad o hawlio DLA a PIP. Mae Cyswllt Teulu wedi creu canllaw defnyddiol (pdf) ac mae gwybodaeth bellach ar eu gwefan. Gallwch hefyd gysylltu â’ch swyddfa Cyngor ar Bopeth lleol neu unrhyw un o’r elusennau iechyd meddwl ac anableddau cenedlaethol i gael cyngor anffurfiol. Dyma ffurflen ffeithiau defnyddiol i hawlio DLA a PIP.

Trafnidiaeth Gymunedol

Mae Trafnidiaeth Gymunedol yn gweithredu amrywiaeth o wasanaethau fel ‘Deialu-Reid’ a ‘Cynlluniau Ceir Cymunedol’ sy’n helpu pobl gydag anableddau i deithio i lefydd fel y feddygfa, siopau, digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol. Dewch o hyd i’ch gwasanaeth lleol yma.

Bus travel for disabilities and additional needs

Hyfforddiant sgiliau teithio a ffrindiau teithio

Mae’n ymddangos bod sawl cynllun yn Lloegr sydd yn cynnig ffrindiau teithio neu hyfforddiant teithio bws, i helpu pobl ifanc i ddal bws/trên gyda chefnogaeth fel y gallant deithio i weithgareddau cymdeithasol a chlybiau yn hytrach nag ysgol yn unig. Ond, nid allem ddod o hyd i rai yng Nghymru.

Ydych chi’n ymwybodol o wasanaethau yn agos i chi neu unrhyw sefydliadau gwirfoddol sydd yn darparu’r gwasanaethau yma fel y gallem hysbysu i rhieni eraill? Defnyddiwch y blwch sylwadau isod neu e-bostiwch ar gwyb@pwyntteulu.cymru fel y gallem rannu’r wybodaeth.

Os yw’r wybodaeth yma wedi bod o ddefnydd, neu os ydych chi’n adnabod rhywun fydda’n buddio o’i ddarllen, yna beth am rannu ar gyfryngau cymdeithasol fel bod y rhai sydd ag anghenion arbennig yn gallu dod o hyd i gefnogaeth a chyngor?


Rhannwch hwn