Arbed Arian a Thorri Costau yn 2018Arian | gan | Jan 26th 2018

Tyfu arian ar gyfer erthygl arbed arian

Ydy pethau yn dynn y mis Ionawr yma ar ôl gwario’ch arian yn cael Nadolig a Blwyddyn Newydd dda? Rydym wedi casglu ychydig o gyngor gwych i arbed ychydig o arian y flwyddyn hon.

Mae pawb yn teimlo’n dlotach ym mis Ionawr, wedi safio arian drwy’r flwyddyn i brynu’r holl bethau mae’r plant wedi gofyn amdanynt. Efallai ein bod yn meddwl am Nadolig 2018 yn barod. Gallech chi arbed cannoedd wrth gymryd rheolaeth o’ch arian a darganfod y fargen gorau i chi.

Rhoi stop ar orwariant!

Mae nifer ohonom yn talu gormod ar filiau’r cartref… mae’n ddiflas ond yn hanfodol! Beth am osod her i chi’ch hun i geisio lleihau’r arian sydd yn mynd allan yn rheolaidd? O’ch costau morgais (nid yn hawdd os ydych chi’n rhentu), i’ch biliau cardiau credyd, yn ogystal â biliau nwy, trydan a band llydan. Mae gwefan MoneySavingExpert Martin Lewis yn le da i gychwyn!

Gallech chi arbed cannoedd wrth newid darparwyr a siopa o gwmpas. Nodwch ar galendr pan fydd popeth yn barod i’w adnewyddu a threulio ychydig o amser yn ymchwilio. Mae gan y MoneySavingExpert Glwb Egni Rhad fydd yn cymharu’n awtomatig os ydych chi ar y dêl egni rhataf i chi, byddant yn e-bostio pan fydd dêl well ar gael ac yn helpu chi i newid.

Rydym wedi cyhoeddi sawl erthygl dda gydag awgrymiadau ar arbed arian ar gostau byw:

Cyngor ar Bopeth a Turn2Us

Nid yw llawer o bobl, yn enwedig y rhai bregus a phobl hŷn, yn hawlio’r budd-daliadau sydd yn ddyledus iddynt. Efallai nad ydynt yn gwybod eu bod yn gymwys neu ddim yn gwybod sut i hawlio. Mae Cyngor ar Bopeth a Turn2Us yn ddau sefydliad sydd yn cynnig gwiriadau budd-daliadau a chefnogaeth am ddim ar sut i hawlio budd-daliadau.

Cyngor ar Bopeth – gallant gynnig apwyntiad wyneb i wyneb gyda chynghorydd, neu wybodaeth dros y ffôn ac ar-lein.

Turn2Us – gallant wneud gwiriad budd-daliadau dros y ffôn neu mae ganddynt wefan i chi wneud hyn eich hun.

PPI

Cafodd PPI neu Yswiriant Diogelwch Taliadau ei werthu i lawer ohonom yn y gorffennol gyda benthyciadau, cardiau credyd, cardiau siop, cyllid car, catalogau. Ond fel y darganfuwyd, roedd yr yswiriant yma yn ddi-werth, felly ni ddylem wedi talu amdano. Mae llawer ohonom wedi hawlio’r arian yma yn ôl ac wedi derbyn ad-daliad. Mae’r dyddiad cau i wneud cais am PPI wedi cael ei osod am 29 Awst 2019. Ond mae yna nifer o bobl sydd ddim wedi hawlio eto ac mae amser yn dod i ben!

Ydych chi’n un o’r bobl yma? Efallai nad ydych chi’n sicr os ydych chi wedi talu PPI? Efallai nad ydych chi’n gwybod sut i’w hawlio yn ôl? Mae Martin Lewis (ia fo eto) wedi ysgrifennu canllaw clir ar sut i wneud hynny. Nid oes angen cwmni, sydd yn cymryd taliad o’ch ad-daliad, i wneud ar eich rhan. Darllenwch ei ganllaw, efallai gofyn am help ffrind, a hawliwch! Nid oes dim i’w golli. Siec braf am ychydig gannoedd neu efallai filoedd. Bydda’n help mawr i gael gwared ar ddyledion y Nadolig.

Cyflogau, Treth, Gwahaniaethu

Ystyriwch eich cyflog. Ydych chi’n talu’r swm cywir o dreth? A ddylech chi gael ad-daliad treth? Dylid edrych i mewn i’r pethau yma gan fod camgymeriadau yn gallu digwydd.

Edrychwch faint o dreth y dylech chi fod yn ei dalu yma.

Ac yn olaf, ydych chi’n cael eich talu’n deg? Ydych chi’n cael yr isafswm cyflog o leiaf? Edrychwch ar wefan Llywodraeth y DU. Bydd yn dweud yn union faint dylech chi fod yn ei dderbyn mewn taliadau.

Os ydych chi’n ddynes, ydych chi’n derbyn yr un taliad â dyn sydd yn gwneud yr un swydd â chi? Os ddim, mae hyn yn gwahaniaethu. Yn anffodus, mae rhai sefydliadau, yn yr oes yma hyd yn oed, yn meddwl bod gwahaniaethu yn dderbyniol. Darllenwch am wahaniaethu. Mae canllaw Cyngor ar Bopeth yn llawn gwybodaeth a chyngor defnyddiol ar y pwnc.

Ceisiwch gynyddu eich incwm!

Ddim yn hawdd, ond yn bendant ddim yn amhosib.

 • Efallai mai nawr yw’r amser i geisio cael dyrchafiad yn y gwaith, neu ofyn am godiad cyflog? Neu symud swyddi?
 • Oes gennych chi garej neu ofod parcio gellid ei rentu allan?
 • Gwerthwch! Mae’r mwyafrif ohonom yn euog o gadw pethau diangen. Gwerthiant cist car, gwefannau ocsiwn, ffrindiau, teulu… mae sothach un person yn gallu bod yn drysor i un arall!
 • Dechreuwch wneud arolygon! Mae posib derbyn arian yn syth i mewn i’ch cyfrif PayPal. Neu gyfnewid pwyntiau arolwg am dalebau stryd fawr.

Mae llwyth o awgrymiadau ar wefan MoneySavingExpert Martin Lewis

Cynllunio O Flaen Llaw

Ac yn olaf, ar ôl gwneud hyn i gyd, a bod mewn gwell sefyllfa’n ariannol gobeithio, dechreuwch feddwl am gynllunio ar gyfer y Nadolig nesaf.

Gallech chi…

 • Feddwl am gadw eich arian mân gopr. Bydd hyn yn adio i swm eithaf da ac erbyn diwedd y flwyddyn bydd gennych chi ddigon i brynu eich llysiau Nadolig!
 • Defnyddiwch y talebau stryd fawr rydych chi wedi’u hennill wrth gwblhau arolygon a phrynu anrhegion yn ystod y flwyddyn.
 • Gweld os yw’ch cigydd lleol yn cynnal clwb cynilo a thalu swm rheolaidd bob tro rydych chi’n cael eich talu. Bydd £5 y mis neu £1 yr wythnos yn ddigon i brynu’ch cig Nadolig erbyn mis Rhagfyr.
 • Cadwch y talebau gwobr rydych chi’n eu cael yn yr archfarchnad (e.e. rhai Clubcard Vouchers) i’w defnyddio ar gyfer y siopa bwyd Nadolig
 • Creu anrhegion a chardiau eich hunain yn barod am y Nadolig. Mae rhieni, a neiniau a theidiau yn enwedig, yn gwirioni cael rhywbeth wedi’i greu gan y plant/ŵyr ac wyresau!
 • Cynilo swm rheolaidd bob mis i helpu talu am y Nadolig. Bydd hyn yn helpu osgoi’r biliau hunllefus fis Ionawr, neu helpu i’w lleihau o leiaf.

Syniadau eraill i roi tro arnynt

 1. Efallai gallech chi drefnu taliad rheolaidd i mewn i gyfrif cynilo yn eich banc.
 2. Gallech chi ystyried prynu Bondiau Premiwm yn ystod y flwyddyn. Nid oes cyfyngiadau ar dynnu’r arian rydych chi wedi’i fuddsoddi er mae angen buddsoddi lleiafswm o £100 bob tro rydych chi’n prynu, mae cyfle i ennill rhywbeth hefyd. Efallai byddech chi’n lwcus!
 3. Beth am ystyried ymuno ag Undeb Credyd. Mae’r rhain yn ddewis arall i fanc. Y syniad ydy mai’r aelodau sydd yn buddio gan nad oes cyfranddalwyr ac felly dim elw cyfranddalwyr. Maent i bawb ond yn enwedig o ddefnyddiol i bobl sydd yn cael trafferth yn ariannol a ddim yn gallu cael mynediad i gynnyrch banc arferol. Maent yn ddewis gwych dros fenthyciadau cyflog a benthyg stepen drws.

Darllenwch mwy am Undebau Credyd isod a gweld os oes un yn eich ardal…


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn.

Rhannu’r Baich: Cadw’r Teulu’n Iach Ar Gyllideb

Wedi Gwneud Cais Am Ofal Plant Sy’n Rhydd o Dreth?

Canllaw: Cychwyn Cyfrif a Gwerthu Stwff ar Amazon


Rhannwch hwn