Rhannu’r Baich: Anrhefn y Nadolig Gyda’r Rhieni yng NghyfraithRhannu'r Baich | gan | Nov 6th 2017

Clawr Nadolig Gyda Rhieni yng Nghyfraith

Sut ydych chi’n ymdopi gydag ysgariad dros y Nadolig? Dyma mae un fam yn gofyn ar ôl ymestyn gwahoddiad i’w thad yng nghyfraith i ddathlu’r Nadolig gyda nhw, ond nid y fam yng nghyfraith. Oes gennych chi gyngor i’w rannu yn Rhannu’r Baich yr wythnos hon?

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Mae meddwl am y Nadolig yn achosi cur pen mawr yn barod, a dim ond cychwyn mis Tachwedd yw hi!

Mae fy nhad a’m mam yng nghyfraith wedi gwahanu yn ddiweddar, gyda hi bellach mewn perthynas newydd. Dwi’n teimlo dros fy nhad yng nghyfraith am ei fod wedi torri ei galon. Felly mae fy ngŵr a finnau wedi ymestyn gwahoddiad iddo i’n hymuno dros y Nadolig. Gallai dreulio amser gyda’i wyrion a’i wyresau yn y gobaith byddant yn cadw ei feddwl yn brysur.

Y broblem ydy ein bod wedi pechu fy mam yng nghyfraith yn ofnadwy. Mae hi’n meddwl ein bod yn dewis ochrau ac yn ei barnu drwy beidio ymestyn gwahoddiad iddi dros ddiwrnod y Nadolig.

Rwyf hefyd yn teimlo’n euog dros ben gan nad oes ystyriaeth o gwbl i’m rhieni i yng nghanol y holl firi yma! Er nad ydynt wedi dweud dim o gwbl dwi’n teimlo’n euog am eu gadael allan.

Roedd yn llawer haws pan roeddem yn dathlu’r Nadolig ein hunain ac yn gofyn i bobl ddod draw i ddweud helo a chyfnewid anrhegion. Ond mae gofyn i un person ddod atom i ginio wedi gwneud i mi deimlo’r euogrwydd dwfn yma! Nid allant ddioddef bod yn yr un ystafell, hyd yn oed er lles y plant. Felly sut gallem adael i’m mam yng nghyfraith ddod drosodd gydag anrhegion pan fydd fy nhad yng nghyfraith yn y tŷ? Ydw i’n stopio hi rhag dod yn gyfan gwbl?

Dwi ddim yn gwybod sut gallaf fwynhau’r Nadolig yng nghanol yr holl ddrwgdeimlad yma.

Ymateb PwyntTeulu

Diolch am gysylltu gyda ni yma yn PwyntTeulu. I gychwyn, ceisiwch beidio beio eich hun am y sefyllfa yma. Cafodd eich penderfyniad gwreiddiol ei wneud o garedigrwydd tuag at eich tad yng nghyfraith, tymor ewyllys da ydy’r Nadolig wedi’r cwbl! Hefyd, fyddech chi wedi teimlo’n gyffyrddus gyda’r syniad o dreulio Nadolig eich hun? Mae’n sefyllfa anodd i chi ond nid chi yw’r unig un. Mae teuluoedd modern yn fusnes cymhleth a gall y Nadolig ddrysu pethau ymhellach. Ond nid yw’n sefyllfa anobeithiol ac mae posib rheoli hyn gan ddefnyddio dull diplomyddol.

Cam cyntaf pwysig ydy bod yn gwbl glir gyda’ch teulu am gynlluniau’r Nadolig. Neu, fel crybwyllwyd, bydd yn anodd i’ch plant a chithau i fwynhau’ch diwrnod gyda’r posibilrwydd o densiwn.

Wedi’r cwbl, mae eich tad a’ch mam yng nghyfraith yn oedolion, fel yr ydych chi a’ch partner. Dylech chi fedru cael trafodaeth â’ch gilydd am gynlluniau’r Nadolig, hyd yn oed os oes rhaid cael cyfnodau penodol i ddod draw. Efallai gallech chi dreulio amser yn egluro i’ch mam yng nghyfraith pam eich bod wedi dod i’r penderfyniad yma. Efallai gall hyn leihau’r drwgdeimlad.

Nid eich problem chi ydy’r ffaith nad allant dreulio amser yng nghwmni ei gilydd. Y nhw sydd angen ceisio goresgyn hyn er lles y plant, nid chi.

Logisteg

Nawr symudwn ymlaen at logisteg y sefyllfa. Sonioch chi ei bod yn haws ac yn llai o straen pan roedd pobl yn gallu dod drosodd am gyfnodau byr yn ystod diwrnod y Nadolig. Oes yna ffordd gallech chi awgrymu bod eich tad yng nghyfraith yn cyrraedd ar gyfer cinio hwyr? Bydd hyn yn rhoi cyfle i’ch mam yng nghyfraith ddod draw a chyfnewid anrhegion cynt.

Gan nad oes unrhyw wrthdaro rhwng eich rhieni chi a rhieni’ch gŵr, nid yw’n broblem iddynt ddod draw ar unrhyw adeg o’r dydd. Os nad yw’r dull yma’n gweithio beth am benodi diwrnod yr un i bob rhiant? Mae eich tad yng nghyfraith yn cael Diwrnod Nadolig, tra bydd eich mam yng nghyfraith yn cael dydd San Steffan? Gallech chi wneud achlysur o ddydd San Steffan gyda phryd o fwyd neis a holl ddathliadau’r cinio Nadolig fel craceri a hetiau parti.

Rydych chi’n swnio fel person gofalgar iawn, a dyma pam y teimlad o ‘euogrwydd dwfn’, ond fel y dywedoch, y plant yw eich blaenoriaeth dros y Nadolig. Os yw’n bosib gwneud amser i bawb ar y diwrnod mawr, yna rydych chi wedi rhoi mwy na digon o ewyllys da’r Nadolig yn y gobaith byddech chi’n mwynhau amser eich hun fel teulu hefyd!

Gobeithiwn fod yr awgrymiadau yma yn helpu datrys y dramâu yma a byddech chi’n mwynhau Nadolig Llawen iawn.

Cofion gorau,

Y Tîm PwyntTeulu.

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma ychydig ohonynt yma:

Rhannu’r Baich… Gweld Fy Mhlant ar Ddiwrnod Nadolig?

12 Blog Nadolig #2: Ymdopi Gyda Rhieni Yng Nghyfraith

12 Blog Nadolig #8: Sut i Gael Gwared ar Anrheg Ofnadwy?


Rhannwch hwn