Annog Delwedd Corff Positif Yn Eich PlantAddysg Cyngor Teulu a Magu Plant Iechyd | gan | Mar 20th 2017

cysgod hir - Annog Delwedd Corff Positif Yn Eich Plant

Ydych chi’n poeni am farn afrealistig eich plentyn am eu corff? Barn sydd ddim yn un iachus iawn? Yn ein blog arbennig edrychwn ar ystyr ‘delwedd corff’ ac archwilio rhai o’r ffyrdd i ddelio gyda’r agweddau negyddol.

Beth mae’r term ‘delwedd corff’ yn ei feddwl? Yn gyffredinol ‘delwedd corff’ ydy’r ffordd rydym ni’n tybio bod ein corff yn edrych i bobl eraill. Gall hyn fod yn faint ein ffigwr, ein hwynebau, ein gwallt, unrhyw ran o’r corff mewn gwirionedd.

Delweddau Afrealistig yn y Cyfryngau

Pwy bynnag yr ydym, beth bynnag ein hoedran neu ryw, mae’r cyfryngau yn ein cyflwyno gyda pherffeithrwydd sydd yn gallu bod yn afrealistig ac yn un na ellir ei gyflawni i’r mwyafrif ohonom. Ydych chi wedi clywed y dywediad “mae’r camera yn ychwanegu 10 pwys”? Nid yw hyn yn wir heddiw! Cyn i luniau gael eu cyhoeddi mewn cylchgronau neu ar y Rhyngrwyd, mae rhaglenni cyfrifiadur clyfar yn newid man bethau ar luniau. Mae’r rhaglenni yn gallu golygu’r croen i edrych yn gwbl glir o smotiau neu farciau ymestyn. Neu mae’n gallu newid ffigwr rhywun ychydig bwysau’n llai.

Ond yn anffodus rydym yn aml yn barnu ein hunain yn llym yn erbyn y safonau afrealistig gosodwyd gan y cyfryngau. Ond pa effaith mae hyn yn ei gael ar ein plant? Nid yn unig sydd raid mynd drwy anawsterau llencyndod, tyfu i fyny a bywyd ysgol, maent hefyd yn delio gyda’r delweddau yma o berffeithrwydd yn cael ei amlygu iddynt yn barhaol. Gall hyn wneud iddynt deimlo’n ddryslyd neu’n annigonol pan fyddant yn cymharu.

Delwedd Corff Negyddol

Teimladau negyddol am y ffordd rydych chi’n meddwl bod eich corff yn edrych ydy rhywbeth gellir galw yn ‘delwedd corff negyddol’. Mae dioddef gyda delwedd corff negyddol wedi cael ei gysylltu i ymddygiad eraill sydd ddim yn iach, fel anhwylderau bwyta, hunan-niwed, diffyg hunan-barch, arwahanu cymdeithasol ac, mewn rhai achosion, camddefnydd o gyffuriau altro’r corff fel Steroidau. Os ydych chi’n poeni am rywun gall fod yn dioddef o anhwylder bwyta, darllenwch ein herthygl Anhwylderau Bwyta a Sut i Helpu ar wefan PwyntTeulu.

Anhwylder Dysmorffia’r Corff

Gall delwedd corff negyddol gael effaith hefyd ar iechyd meddwl ac mae wedi’i gysylltu i gyflyrau fel iselder, pryder a hunan-niwed. Mae si fawr wedi bod yn ddiweddar am Ddysmorffia’r Corff.

Mae Anhwylder Dysmorffia’r Corff neu BDD yn gyflwr pryder sydd yn arwain at berson yn cael barn wyrgam o’i ymddangosiad. Gall gael effaith enfawr ar fywyd y person yma a gall arwain at ymddygiad obsesiynol/orfodaethyrol.

Mae Galw Iechyd (2017) yn amcangyfrif bod 1 ymhob 100 o bobl yn y DU yn dioddef o BDD a gall y ffigwr yma fod yn uwch, gan ei fod yn hawdd cuddio. Mae gwefan Galw Iechyd yn cynnig gwybodaeth bellach am y cyflwr.

Maer holl gyflyrau uchod, gan gynnwys BDD, yn achosion pryder iechyd meddwl difrifol. Os ydych chi’n poeni bod eich plentyn yn dioddef o unrhyw un o’r rhain, dylech chi siarad â’ch doctor. Os nad ydych chi’n sicr os dylid gwneud hyn yna gall Young Minds helpu. Mae ganddynt linell gymorth am ddim i rieni siarad am broblemau iechyd meddwl ar 08088025544

Taclo Delwedd Corff Negyddol

 • Siarad amdano

  Mae siarad yn le da i gychwyn. Mae ysgolion yn siarad am ddelwedd corff fwy a mwy a bydd cyfraith addysg newydd yn sicrhau bod y pwnc yma ar y cwricwlwm. Ond mae’n bwysig hefyd i siarad am y peth gartref. Nid oes posib cysgodi’ch plant o’r delweddau afrealistig yn y cyfryngau, sydd wedi’u golygu i edrych yn berffaith. Yn lle hynny dylid ceisio bod yn agored am y peth a thrafod y pethau maent yn eu gweld i’w gwneud yn fwy ymwybodol.

 • Clod

  Dylid rhoi clod i gyflawniadau a rhinweddau da eich plant. Bydd hyn yn cynyddu hyder ac yn gwneud iddynt sylweddoli mai’r pethau maent yn ei wneud sy’n bwysig, ac nid eu hedrychiad. Gwnewch bwynt o’u cyflwyno i bobl yn y cyfryngau sydd yn derbyn clod am eu cyflawniadau a’u rhinweddau yn hytrach na’u golwg. Bydd hyn yn tynnu’r ffocws o’r arwynebol.

 • Hyrwyddo hyder

  Anogwch ffordd o fyw iach drwy weithgareddau chwaraeon a gweithgareddau allgyrsiol eraill. Gall hyn fod yn ffordd dda i gynyddu hyder eich plentyn a’u caniatáu i ddod i adnabod eu corff mewn ffordd bositif.

 • Gosod esiampl dda

  Mewn grŵp o ffrindiau, mae pawb yn euog o siarad am y methiant ffasiwn ddiweddaraf yn y cylchgronau clecs enwog. Ond meddyliwch sut gall hyn annog eich plentyn i feddwl bod barnu rhywun am eu golwg yn dderbyniol. Gallech chi geisio gosod esiampl dda wrth eu hannog i weld y pethau positif sydd gan berson i’w gynnig, ac nid eu hedrychiad. Gall hyn eu hatal rhag barnu eu hunain yn y ffordd yma hefyd

 • Eglurwch realiti perffeithrwydd

  Eglurwch beth ydy ‘airbrushing’ a pam bod hyn yn cael ei ddefnyddio. Mae’n bwysig eu bod yn ymwybodol bod y ddelwedd wreiddiol yn gallu bod yn wahanol iawn i’r llun cyhoeddwyd. Efallai gallech chi esbonio nad i guddio smotiau yn unig maent yn golygu lluniau, ond i ymestyn coesau, ehangu nodweddion penodol ayb. Chwiliwch YouTube i weld fideos (fel yr un isod) yn dangos sut mae lluniau cylchgrawn yn cael ei greu; efallai bydd yn helpu chi i atgyfnerthu’ch neges.

Adnoddau i helpu

 • Dove – Mae yna lawer o awgrymiadau ar wefan Dove am sut i annog delwedd corff positif. Mae’r Prosiect Hunan-barch wedi’i sefydlu i hyrwyddo ffordd iachus o edrych ar ein cyrff. Mae’r wefan yn darparu adnoddau am ddim i rieni, athrawon a phobl ifanc.
 • Ymgyrch Be Real – Adnodd arall gwych ydy’r Ymgyrch Be Real sydd yn gweithio gyda chwmnïoedd prydferthwch a’r llywodraeth i hyrwyddo hyder corff. Mae yna lawer o adnoddau a gweithgareddau da, ac mae yna dudalen i rieni hefyd.
 • Llinell Gymorth PwyntTeulu.cymru – Os ydych chi’n poeni am rywun sy’n agos i chi ac eisiau help pellach yna cysylltwch â’r llinell gymorth PwyntTeulu. Gall ein cynghorwyr siarad gyda chi a’ch trosglwyddo i’r gwasanaethau gall helpu. Mae’r llinell gymorth yn agored 9-5 dydd Llun i ddydd Gwener.


Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae yna lawer mwy o erthyglau yn ein hadran Cylchgrawn. Dyma rai ohonynt:

Sut I Adnabod A Thrin Llau Pen

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd: Ffeithiau a Help

Creu Rhyngrwyd Ddiogelach i’ch Plentyn


Rhannwch hwn