Rhaglen Cefnogi Pobl Ynys Môn

Diweddarwyd diwethaf: June 27, 2017

Am Rhaglen Cefnogi Pobl Ynys Môn

Mae’r rhaglen Cefnogi Pobl Ynys Môn yn gallu darparu help a chyngor os oes gennych chi gwestiynau yn ymwneud â thai neu angen cefnogaeth yn ymdopi â’ch cartref. Dyma’r prif bethau gallant helpu â nhw:

 • Rheoli, cyllidebu a thalu eich biliau
 • Cefnogaeth yn setlo i mewn a chynnal eich cartref a rheoli tenantiaeth
 • Help i sicrhau eich bod yn ddiogel yn eich cartref eich hun
 • Darparu gwybodaeth am wasanaethau larwm cymuned, llety gwarchod neu dan reolaeth
 • Cefnogaeth gyda llenwi ffurflenni a gwaith papur fel arall
 • Cefnogaeth i wneud apwyntiadau
 • Gallu byw yn annibynnol
 • Teimlo fel rhan o’ch cymuned leol
 • Cyfeirio ymlaen at wasanaethau eraill arbenigol o fewn y sector statudol a’r sector wirfoddol
 • Cefnogaeth i chwilio am waith cyflogedig neu wirfoddol
 • Cefnogaeth ar sut i fyw bywydau bodlon ac i wella iechyd a lles ble’n briodol

Dylid nodi nad yw’r rhaglen wedi’i gyfyngu i’r gwasanaethau uchod.

Gall ddarganfod mwy am y wahanol wasanaethau a llety o fewn y rhaglen Cefnogi Pobl Ynys Môn yn y cyfeirlyfr Rhaglen Cefnogi Pobl Ynys Môn.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl (RhCP) Ynys Môn yn gallu cefnogi chi os ydych chi mewn perygl o ddod yn ddigartref, pa un ai ydych chi yng nghartref eich hun, yn rhentu’n breifat, neu’n byw mewn llety gwarchod, hostel neu loches.

Gallwch gael help os ydych chi’n:

 • Teulu digartref, neu mewn perygl o ddod yn ddigartref – gan gynnwys teuluoedd un a dau riant
 • Chwilio am loches o gamdriniaeth yn y cartref
 • Person hŷn gydag anghenion cefnogaeth
 • Person ifanc heb gefnogaeth neu rywun sydd wedi gadael gofal
 • Oedolyn sydd yn ddigartref neu mewn perygl o ddod yn ddigartref
 • Cyn troseddwr neu rywun sydd mewn perygl o droseddu
 • Du, Asiaidd neu leiafrif ethnig (BME)
 • Teithiwr
 • Ffoadur
 • Gydag anabledd corfforol neu synhwyraidd
 • Pobl sydd ag anghenion sy’n gysylltiedig ag anableddau dysgu
 • Gydag anghenion iechyd meddwl
 • Gyda salwch cronig – gan gynnwys cyflyrau’n berthnasol â HIV ac AIDS

Os nad ydych chi’n gymwys am y rhaglen Cefnogi Pobl, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Ynys Môn  i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

 

Rhaglen Cefnogi Pobl Ynys Môn

01248 75 20 74

supportingpeople@anglesey.gov.uk

Rhaglen Cefnogi Pobl
Adeilad y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 5:00pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Ynys Môn


Rhaglen Cefnogi Pobl Ynys Môn

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

 

Mae Rhaglen Cefnogi Pobl Ynys Môn yn darparu cefnogaeth yn ymwneud â thai i helpu gwella eich ansawdd bywyd.

Gall Cefnogi Pobl gynnig cefnogaeth i chi os ydych chi’n berchen ar gartref eich hun, yn rhentu’n breifat, neu’n byw mewn llety gwarchod, hostel neu loches.

 

Dechrau’n Deg Ynys Môn

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg Môn yn rhaglen a dargedwyd, sydd ar gael mewn 5 ardal yn Ynys Môn. Mae rheolau cod post caeth yn dweud pwy sydd yn gymwys. I ddarganfod os yw Dechrau’n Deg yn eich ardal chi, ffoniwch y tîm Dechrau’n Deg.

Teuluoedd yn Gyntaf Ynys Môn

Cyflogaeth / Addysg / Iechyd a Lles / Arian / Magu Plant

Mae’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf Ynys Môn yn helpu teuluoedd sydd yn wynebu anawsterau, yn enwedig y rhai ar incwm isel. Maent yn cynnig gwahanol fathau o gefnogaeth yn ddibynnol ar eich anghenion.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ynys Môn

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gall Gwybodaeth i Deuluoedd Môn (GGD) ddarparu gwybodaeth am ofal plant cofrestredig a gweithgareddau i chi a’ch teulu.