Dechrau’n Deg Ynys Môn

Diweddarwyd diwethaf: November 15, 2017

Am Dechrau’n Deg Ynys Môn

Gall Dechrau’n Deg Ynys Môn eich cefnogi gyda chyngor iechyd, cefnogaeth sgiliau dysgu a syniadau ymarferol i’ch helpu i arwain eich plant tuag at ddyfodol disglair.

Gall plant hyd at 3 oed 11 mis fod yn gymwys.

Mae Dechrau’n Deg yn cyfuno sawl asiantaeth, bod hynny’n fydwragedd, ymwelwyr iechyd, darparwyr gofal plant, pobl broffesiynol gofal cymdeithasol a chydlynwyr iaith a chwarae, i sicrhau bod plant yn cael dechrau deg mewn bywyd ac yn barod i gychwyn yn yr ysgol a datblygu sgiliau iaith, emosiynol, corfforol a chymdeithasol i sicrhau eu bod yn barod i ddechrau’r ysgol.

_____________

Beth sydd ar gael drwy Ddechrau’n Deg?

1. Gofal plant rhan-amser di-dâl o ansawdd ar gyfer rhai 2 – 3 oed yn un o’n lleoliadau gofal plant Dechrau’n Deg.

2. Cefnogaeth Ddwys Ymwelwyr Iechyd. Gall y gefnogaeth a gynigir gynnwys – asesu datblygiad plant, darparu cefnogaeth i fynd i’r afael ag angen, tylino babanod, maethiad babanod, iechyd meddwl mamolaeth, brechiadau, iechyd deintyddol, cyngor a chymorth gan Therapydd Iaith a Lleferydd.

3. Rhaglenni Rhiantu. A all gynnwys ystod o raglenni neu gefnogaeth unigol i gynorthwyo rhieni/gofalwyr gyda – sut i chwarae gyda’ch plentyn, sut i gynorthwyo eich plentyn i ddysgu, adeiladu hyder rhiant i drin ymddygiad plentyn. Ymysg rhaglenni rhiantu eraill sy’n cael eu cynnig yw sgiliau rhifedd, llythrennedd a chyfathrebu, yn ogystal â deall am fwydydd iach a datblygiad y plentyn – gall rhai arwain at gymhwyster cydnabyddedig.

4. Sgiliau Sylfaenol. Mae cyrsiau Iaith a Chwarae (LAP) a Rhifedd a Chwarae (NAP) ar gael ym mhob un o’r 4 ardal i alluogi rhieni i gynorthwyo datblygiad ieithyddol/rhifedd eu plentyn drwy weithgareddau crefft a sesiynau chwarae.

_____________

Gellir cynnig y gefnogaeth uchod mewn cyd-destun teulu neu grŵp. Am wybodaeth bellach cysylltwch â thîm Dechrau’n Deg ar 01407 767 786 neu e-bostiwch dechraundeg@ynysmon.gov.uk.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Rhaglen wedi ei thargedu yw Dechrau’n Deg sy’n golygu ei bod ar gael yn unig mewn 4 ardal ddaearyddol ar Ynys Môn. Mae meini prawf cymhwyster côd post llym yn gymwys. Er mwyn darganfod a yw Dechrau’n Deg yn gweithredu yn eich ardal ffoniwch Dîm Dechrau’n Deg.

Gall plant hyd at 3 oed 11 mis fod yn gymwys.

Os nad ydych chi’n gymwys am Dechrau’n Deg, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Ynys Môn  i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg Ynys Môn

01407 767 786

dechraundeg@ynysmon.gov.uk

Adran Dysgu Gydol Oes
Canolfan Jesse Hughes
Lon Kingsland
Caergybi
LL65 2SY

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 5:00pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Ynys Môn


Rhaglen Cefnogi Pobl Ynys Môn

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

 

Mae Rhaglen Cefnogi Pobl Ynys Môn yn darparu cefnogaeth yn ymwneud â thai i helpu gwella eich ansawdd bywyd.

Gall Cefnogi Pobl gynnig cefnogaeth i chi os ydych chi’n berchen ar gartref eich hun, yn rhentu’n breifat, neu’n byw mewn llety gwarchod, hostel neu loches.

 

Dechrau’n Deg Ynys Môn

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg Môn yn rhaglen a dargedwyd, sydd ar gael mewn 5 ardal yn Ynys Môn. Mae rheolau cod post caeth yn dweud pwy sydd yn gymwys. I ddarganfod os yw Dechrau’n Deg yn eich ardal chi, ffoniwch y tîm Dechrau’n Deg.

Teuluoedd yn Gyntaf Ynys Môn

Cyflogaeth / Addysg / Iechyd a Lles / Arian / Magu Plant

Mae’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf Ynys Môn yn helpu teuluoedd sydd yn wynebu anawsterau, yn enwedig y rhai ar incwm isel. Maent yn cynnig gwahanol fathau o gefnogaeth yn ddibynnol ar eich anghenion.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ynys Môn

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gall Gwybodaeth i Deuluoedd Môn (GGD) ddarparu gwybodaeth am ofal plant cofrestredig a gweithgareddau i chi a’ch teulu.