Amodau a Thelerau

Croeso i amodau a thelerau gwefan PwyntTeulu.cymru (yr “Amodau a Thelerau”), sy’n berthnasol i’ch defnydd o’r wefan hon. Wrth ddefnyddio’r wefan hon rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan yr Amodau a’r Telerau yma. Darperir y Wefan hon er budd trigolion aelod o’r Undeb Ewropeaidd (“UE”) a thrigolion Norwy, Gwlad yr Iâ a Lichtenstein. Os nad ydych yn byw yn un o’r gwledydd hyn neu nad ydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan yr Amodau a’r Telerau yma, nid cewch ddefnyddio na chael mynediad i’r Wefan hon ac mae gennym yr hawl i gyfyngu neu atal mynediad o’r fath. DIFFINIADAU Mae “Defnyddiwr(wyr)” yn golygu (a) defnyddiwr(wyr) y Wefan naill ai’n gyfunol neu’n unigol, fel sy’n ofynnol yn ôl y cyd-destun; ac eithrio mewn cysylltiad â data personol, a fydd yn ymwneud ag unigolion byw yn unig; bydd “Data Personol” yn cael yr un ystyr â’r un a gyflwynir yn Neddf Gwarchod Data 1998 (DPA 1998) a bydd yn cynnwys unrhyw fanylion personol a ddarperir gennych chi drwy’r wefan; mae “Ni/ein” yn golygu PwyntTeulu.cymru, mae “Gwefan” yn golygu’r wefan a leolir yn www.PwyntTeulu.cymru neu unrhyw URL dilynol a all gymryd ei le, ac mae “Chi/eich” yn golygu chi fel defnyddiwr y Wefan.

1. MYNEDIAD

Byddem yn darparu mynediad i’r Wefan i chi yn unol â’r Amodau a’r Telerau yma.

2. EICH RHWYMEDIGAETHAU

2.1 Rydych chi:
2.1.1 yn cytuno i beidio â defnyddio’r wefan (nac unrhyw ran ohoni) i unrhyw bwrpas anghyfreithlon ac yn cytuno i’w defnyddio yn unol â’r holl ddeddfau perthnasol;
2.1.2 yn cytuno i beidio â llwytho na thrawsyrru drwy’r wefan unrhyw firysau cyfrifiadurol, macro-firysau, ceffylau Caerdroia, ‘mwydod’, neu unrhyw beth arall a fwriadwyd i ymyrryd ar neu amharu neu aflonyddu ar weithdrefn gweithredu arferol cyfrifiadur;
2.1.3 yn cytuno i beidio â llwytho na thrawsyrru drwy’r wefan unrhyw ddeunydd sy’n ddifrïol, yn dramgwyddus, neu o natur aflan neu fygythiol, neu a all achosi blinder, anghyfleuster neu bryder diangen
2.1.4 yn cytuno i beidio â defnyddio’r wefan mewn modd a all achosi i’r wefan gael ei hamharu, ei niweidio, ei gwneud yn llai effeithiol neu mewn modd fel bod effeithlonrwydd y wefan yn cael ei heffeithio mewn unrhyw fodd
2.1.5 yn cytuno i beidio â defnyddio’r wefan mewn unrhyw fodd sy’n tarfu ar neu yn torri ar hawliau unrhyw unigolyn neu gwmni (gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i, hawliau eiddo deallusol, hawliau cyfrinachedd neu breifatrwydd);
2.1.6 yn cytuno i beidio â chyhoeddi dolen hyperdestun i unrhyw ran o’r wefan na cheisio cael mynediad heb ei awdurdodi i unrhyw ran neu gydran o’r wefan; a
2.1.7 yn cytuno pe bai gennych hawl, hawliad neu weithred yn erbyn unrhyw ddefnyddwyr yn deillio o ddefnydd y defnyddiwr hwnnw o’r wefan, yna byddwch yn mynd ar ôl hawliad neu weithred o’r fath yn annibynnol a heb atebolrwydd i ni.

3. INDEMNIAD

Rydych yn cytuno i fod yn gwbl gyfrifol, a’n hindemnio ni yn llawn yn erbyn pob hawliad, cyfrifoldeb, difrod, colledion, costau a threuliau, gan gynnwys ffioedd cyfreithiol, a ddioddefir gennym ni ac sy’n codi o dorri unrhyw Amodau a Thelerau neu unrhyw ddeddfau, rheoliadau a rheolau eraill gennych chi neu ein hasiantau (neu gynrychiolwyr) yn gweithredu ar eich rhan; neu unrhyw rwymedigaethau eraill sy’n codi o’ch defnydd o’r Wefan, neu’r defnydd gan unrhyw unigolyn arall sy’n cael mynediad i’r Wefan gan ddefnyddio eich cyfrifiadur personol neu eich cyfrif mynediad i’r rhyngrwyd. Rydych hefyd yn ein hindemnio yn erbyn unrhyw hawliadau fod gwybodaeth neu ddeunydd yr ydych wedi ei gyflwyno i ni yn torri unrhyw ddeddf neu unrhyw hawliau trydydd parti (gan gynnwys heb gyfyngiad, hawliadau mewn perthynas â difenwad, ymyrryd â phreifatrwydd, torri cyfrinachedd, torri ar hawlfraint neu dorri ar unrhyw hawl i eiddo deallusol arall). Rydym yn cadw’r hawl i amddiffyn a rheoli unrhyw hawliadau yn deillio o’r uchod ac unrhyw faterion o’r fath yn ymwneud ag indemnio. Rydych yn cytuno y byddwch yn cydweithredu’n llawn â ni mewn unrhyw amddiffyniad o’r fath.

4. EIN HAWLIAU

4.1 Rydym yn cadw’r hawl i:
4.1.1 diwygio neu dynnu’n ôl dros dro neu’n barhaol, y Wefan (neu unrhyw ran ohoni) gyda neu heb rybudd i chi ac rydych yn cadarnhau na fyddwn yn gyfrifol i chi nac i unrhyw drydydd parti am unrhyw ddiwygiad i’r wefan neu dynnu’r wefan yn ôl, a/neu,
4.1.2 newid yr amodau a’r telerau hyn o bryd i’w gilydd, a thybir bod eich defnydd parhaol o’r Wefan (neu unrhyw ran ohoni) yn dilyn newid o’r fath yn gyfystyr â’ch bod yn derbyn newid o’r fath. Daw unrhyw newidiadau o’r fath i rym ar unwaith wedi eu postio, felly eich cyfrifoldeb chi yw gwirio yn rheolaidd i benderfynu a yw’r Amodau a’r Telerau wedi eu newid. Os nad ydych yn cytuno i unrhyw newid i’r Amodau a’r Telerau yna rhaid i chi atal defnyddio’r Wefan ar unwaith.
4.2 Byddwn yn defnyddio ein hymdrechion rhesymol i gynnal y Wefan. Gall y Wefan newid o bryd i’w gilydd. Ni fyddwch yn gymwys am unrhyw iawndal oherwydd na allwch ddefnyddio unrhyw ran o’r Wefan neu oherwydd methiant, ataliad neu dynnu’n ôl y cyfan neu ran o’r Wefan oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth.

5. DOLENNI TRYDYDD PARTI

Mewn ymdrech i ddarparu mwy o werth i’n Defnyddwyr, efallai y byddwn yn darparu dolenni i wefannau neu adnoddau eraill. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno nad ydym yn gyfrifol am argaeledd safleoedd neu adnoddau allanol o’r fath, ac nid ydych yn cefnogi ac nid ydych yn gyfrifol am nac yn atebol yn uniongyrchol neu yn anuniongyrchol, am arferion preifatrwydd neu gynnwys (gan gynnwys cynnwys sy’n cam-gynrychioli neu sy’n ddifrïol) safleoedd o’r fath, gan gynnwys (heb gyfyngiad) unrhyw hysbysebu, cynhyrchion neu ddeunyddiau neu wasanaethau eraill ar, neu sydd ar gael o, wefannau neu adnoddau o’r fath, nac unrhyw ddifrod, colled neu drosedd a achosir, neu yr honnir sydd wedi ei achosi, gan neu mewn cysylltiad â’r defnydd neu ddibyniaeth ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau o’r fath sydd ar gael ar safleoedd neu adnoddau allanol o’r fath.

6. MONITRO

Mae gennym yr hawl, ond nid y rhwymedigaeth, i fonitro unrhyw weithgaredd a chynnwys sy’n gysylltiedig â’r Wefan. Gallwn ymchwilio i unrhyw adroddiad ynglŷn â thorri’r Amodau a’r Telerau hyn neu gwynion eraill, a chymryd unrhyw gamau a dybiwn sy’n briodol (a all gynnwys, ond nad yw’n cael ei gyfyngu i, gyhoeddi rhybuddion, atal, terfynu neu atodi amodau wrth eich mynediad at/neu ddileu unrhyw ddeunyddiau ar y Wefan).

7. EICH DATA

7.1 Rydym yn parchu eich Data Personol ac yn addo cydymffurfio â deddfwriaeth Gwarchod Data cymwys yr UE a’r DU sydd mewn grym o’i bryd i’w gilydd.
7.2 Dylech fod yn ymwybodol:
7.2.1 os gofynnir inni gan yr heddlu neu unrhyw awdurdod rheoleiddio neu lywodraeth arall sy’n ymchwilio i weithgareddau yr amheuir sy’n anghyfreithlon, neu ar ôl derbyn gorchymyn llys, i ddarparu eich Data Personol a/neu wybodaeth yn ymwneud â’ch gweithgareddau wrth i chi ddefnyddio’r Wefan byddwn yn gwneud hynny; a,
7.2.2 os cytunwch, drwy ddewis y blychau priodol ar y ffurflenni perthnasol, gallwn werthu eich manylion cyswllt a’ch manylion am hoffterau i drydydd parti cyfrifol i’w galluogi i anfon gwybodaeth atoch y credant fydd o ddiddordeb i chi. Gall y trydydd parti yma fod wedi’i leoli mewn gwledydd y tu allan i’r DU nad oes ganddynt ddeddfau i warchod eich Data Personol. Darperir manylion am y trydydd parti a’r gwledydd sy’n derbyn eich Data Personol pan wneir cais am hynny.
7.3 Rydym yn cadw’r hawl yn ein doethineb rhesymol i ddatgelu manylion am eich defnydd o’r Wefan mewn perthynas ag unrhyw achos llys neu unrhyw fygythiad o achos llys mewn cysylltiad â’ch defnydd, neu’r defnydd o unrhyw un o dan eich rheolaeth, o’r Wefan boed hynny mewn cysylltiad â’r materion a gyflwynwyd yn yr Amodau a’r Telerau hyn neu fel arall.
7.4 Mae PwyntTeulu.cymru yn gweithredu gwasanaeth cyfrinachol. Golygai hyn fod y pethau rydych chi’n ei ddweud ar PwyntTeulu.cymru yn aros yn anhysbys ac i PwyntTeulu.cymru yn unig. Yr unig eithriad i hyn ydy pan fyddwch yn dewis gadael eich enw, fel gyda’r ffwythiant sylwadau neu’r Fodryb Ofidiau. Er mwyn rhoi ateb i’ch cwestiwn i’r Fodryb Ofidiau, efallai bydd cynnwys eich neges yn cael ei rannu gyda sefydliadau allanol. Heblaw hynny, mae yna esiamplau, yn ôl y gyfraith, lle mae’n ddyletswydd arnom i rannu’r wybodaeth rydych chi’n ei roi, os yw’n golygu bod chi, neu rywun arall, mewn perygl sylweddol o niwed. Gall gyfeirio at hyn fel amddiffyniad plant.
Os bydd hyn yn digwydd, byddem yn ceisio’ch cysylltu i’ch hysbysu bod y wybodaeth yn cael ei basio i sefydliadau eraill sy’n gallu cynnig cefnogaeth. Mae’n rhaid i ni wneud hyn, gyda’ch caniatâd neu beidio. Ond, byddem yn cadw cysylltiad i’ch hysbysu am beth sy’n digwydd.
7.5 Ewch yn ôl i waelod pob tudalen i adolygu ein Polisi Preifatrwydd, sy’n ffurfio rhan o’r Amodau a’r Telerau yma.

8. EIDDO DEALLUSOL A HAWL I DDEFNYDDIO

8.1 Rydych yn cydnabod ac yn cytuno y bydd yr holl hawlfraint, nodau masnach a phob hawliau eiddo deallusol eraill yn yr holl ddeunydd neu gynnwys a gyflenwir fel rhan o’r Wefan (gan gynnwys heb ofyniad, testun, delweddau, tudalennau gwe, sain, meddalwedd (gan gynnwys cod, rhyngwyneb a strwythur gwefan), fideo, ffotograffau a delweddau graffigol, ac edrychiad a theimlad y dyluniad a’i grynhoad) yn parhau bob amser yn ein dwylo ni neu ein trwyddedwyr. Caniateir i chi ddefnyddio’r deunydd hwn yn unig fel yr awdurdodwyd yn benodol gennym ni ac eithrio fel y darparwyd yn yr Amodau a’r Telerau hyn. Nid yw defnyddio’r Wefan hon yn rhoi unrhyw hawl, teitl, diddordeb na thrwydded i chi i unrhyw eiddo deallusol o’r fath y gellir cyrchu ato ar y Wefan. Ac eithrio fel y darperir yn yr Amodau a’r Telerau hyn, gwaharddir unrhyw ddefnydd neu atgynhyrchiad o’r eiddo deallusol.
8.2 Rydych yn cydnabod ac yn cytuno bod y deunydd a’r cynnwys a gynhwysir o fewn y Wefan ar gael ar gyfer eich defnydd personol, anfasnachol ar y sail ganlynol:
8.2.1 gallwch lawrlwytho deunydd a chynnwys o’r fath i un dreif caled cyfrifiadurol yn unig; ac
8.2.2 ni chaiff unrhyw destun, dogfennau, graffeg na chynnwys arall ar y Wefan hon eu diwygio mewn unrhyw fodd; ac
8.2.3 ni ddefnyddir unrhyw raffeg ar y Wefan hon ar wahân i’r testun sy’n mynd gydag ef; ac
8.2.4 mae ein rhybudd hawlfraint a’r rhybudd caniatâd hwn yn ymddangos ym mhob copi.
8.3 Gwaherddir unrhyw ddefnydd arall o’r deunydd a chynnwys y Wefan. Rydych yn cytuno i beidio â (ac yn cytuno i beidio â chynorthwyo na hwyluso unrhyw drydydd parti i) gopïo, atgynhyrchu, trawsyrru, cyhoeddi, dangos, dosbarthu, defnyddio’n fasnachol na chreu gweithiau yn deillio o ddeunydd a chynnwys o’r fath.
8.4 Os ydych yn torri unrhyw rai o’r Amodau a’r Telerau hyn, mae eich caniatâd i ddefnyddio’r Wefan hon yn dirwyn i ben yn awtomatig a rhaid i chi ddinistrio unrhyw ddetholiadau sydd wedi’u lawrlwytho neu argraffu o’r Wefan hon ar unwaith.

9. CYFRANIADAU AT PwyntTeulu.cymru

Lle gwahoddir chi i gyflwyno unrhyw gyfraniad at PwyntTeulu.cymru (gan gynnwys unrhyw destun, ffotograffau, graffeg, fideo neu sain) rydych yn cytuno, drwy gyflwyno eich cyfraniad, i roi a thrwydded am byth i PwyntTeilu.cymru hawl, heb freindal, anghynhwysol, is-drwyddedadwy i ddefnyddio, atgynhyrchu, diwygio, mabwysiadu, cyhoeddi, cyfieithu, creu gweithiau deilliannol o, dosbarthu, perfformio, chwarae, sicrhau ei fod ar gael i’r cyhoedd ac ymarfer pob hawlfraint a hawliau cyhoeddusrwydd mewn perthynas â’ch cyfraniad ledled y byd a/neu i gynnwys eich cyfraniad mewn gweithiau eraill mewn unrhyw gyfryngau sy’n wybyddus yn awr, neu a ddatblygwyd yn ddiweddarach, ar gyfer tymor llawn unrhyw hawliau a all fodoli yn eich cyfraniad, ac yn unol â chyfyngiadau preifatrwydd a gyflwynir ym Mholisi Preifatrwydd PwyntTeulu.cymru. Os nad ydych yn dymuno rhoi’r hawliau a gyflwynir uchod i PwyntTeulu.cymru, peidiwch â chyflwyno eich cyfraniad i PwyntTeulu.cymru.

Drwy gyflwyno eich cyfraniad i PwyntTeulu.cymru rydych chi:
9.1. yn gwarantu bod eich cyfraniad:
9.1.1. yn waith gwreiddiol chi eich hun a bod gennych yr hawl i sicrhau ei fod ar gael i PwyntTeulu.cymru i’r holl ddibenion a nodwyd uchod;
9.1.2 nad yw’n ddifrïol, a
9.1.3 nid yw’n torri unrhyw gyfraith; a
9.2. yn indemnio PwyntTeulu.cymru yn erbyn pob ffi gyfreithiol, iawndal a chostau eraill y gellir eu gwario gan PwyntTeulu.cymru o ganlyniad i dorri’r warant uchod; ac
9.3 yn ildio unrhyw hawliau moesol yn eich cyfraniad i bwrpas eu cyflwyno a’u cyhoeddi ar PwyntTeulu.cymru ac i’r pwrpasau a nodwyd uchod.

10. HYSBYSIADAU

10.1 Gallwch anfon hysbysiadau atom o dan neu mewn cysylltiad â’r Amodau a’r Telerau hyn:
10.1.1 trwy’r post i: PwyntTeulu Cymru, ProMo-Cymru, Uned 12, Gweithdai Royal Stuart, Adelaide Place, Caerdydd, CF10 5BR
10.2 Oherwydd nad yw prawf o anfon yn sicrhau ein bod wedi derbyn eich hysbysiad, mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod wedi derbyn cydnabyddiaeth oddi wrthym ni, a anfonir o fewn 3 diwrnod gwaith o’r amser y byddwn wedi ei dderbyn, a rhaid i chi gadw’r dderbynneb.

11. CYFYNGU AR RWYMEDIGAETH

11.1 ER Y BYDDWN YN DEFNYDDIO POB YMDRECH RESYMOL I DDILYSU CYWIRDEB UNRHYW WYBODAETH A RODDWN AR Y WEFAN, NID YDYM YN RHOI UNRHYW WARANTAU, BOED HYNNY’N BENODOL NAC YMHLYG MEWN PERTHYNAS Â’I CHYWIRDEB.
11.2 Darperir y Wefan ar sail “fel ag y mae” ac “fel mae ar gael” heb unrhyw gynrychiolaeth na chefnogaeth. Oni bai y nodir mewn amodau a thelerau ar wahân sy’n gysylltiedig â chynnyrch neu wasanaeth arbennig, nid ydym yn gwneud unrhyw warant o unrhyw fath, boed hynny’n benodol nac ymhlyg mewn perthynas â’r wefan, neu gynhyrchion neu wasanaethau a gynigir ar y Wefan boed hynny gennym ni neu ar ein rhan (gan gynnwys lawrlwytho meddalwedd am ddim) gan gynnwys ond heb ei gyfyngu i, warantau ymhlyg o ansawdd boddhaol, ffitrwydd ar gyfer pwrpas arbennig, peidio â thorri amodau, cydnawsedd, diogelwch, cywirdeb, amod neu gyflawnder, neu unrhyw warant arall sydd ymhlyg yn deillio o ddelio neu ddefnyddio neu fasnachu.
11.3 Oni bai y nodwyd mewn amodau a thelerau ar wahân sy’n gysylltiedig â chynnyrch neu wasanaeth arbennig, nid ydym yn rhoi unrhyw warant fod y Wefan neu gynhyrchion neu wasanaethau a gynigir ar y Wefan boed hynny gennym ni neu ar ein rhan (gan gynnwys lawrlwytho meddalwedd am ddim) yn bodloni eich gofynion, neu na fyddant yn rhai na amharir arnynt, yn amserol, yn ddiogel neu yn rhydd o wallau, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, neu fod y Wefan neu’r gweinyddwr sy’n sicrhau ei fod ar gael neu gynhyrchion neu wasanaethau a gynigir ar y Wefan boed hynny gennym ni neu ar ein rhan (gan gynnwys lawrlwythiadau o feddalwedd am ddim) yn rhydd o firysau neu namau neu eu bod yn gweithio’n llawn, yn gywir neu yn ddibynadwy. Ni fyddwn yn gyfrifol nac yn atebol i chi am golli unrhyw gynnwys neu ddeunydd o ganlyniad i lwytho i, neu lawrlwytho, o’r Wefan.
11.4 Heblaw am unrhyw ddarpariaeth arall yn yr Amodau a’r Telerau, ni fydd unrhyw beth yma yn cyfyngu ar eich hawliau fel defnyddiwr o dan ddeddf Lloegr.
11.5 Rydych yn cydnabod na allwn sicrhau ac felly na fyddwn mewn unrhyw fodd yn gyfrifol am ddiogelwch neu breifatrwydd y Wefan ac unrhyw wybodaeth a ddarperir i, neu a gymerir o’r Wefan gennych chi.
11.6 Ni fyddwn yn gyfrifol mewn contract, camwedd neu fel arall os cewch golled neu ddifrod yn gysylltiedig â’r Wefan drwy ddolen hyperdestun trydydd parti.
11.7 Ni fyddwn yn gyfrifol, mewn contract, camwedd (gan gynnwys, heb gyfyngiad, esgeulustod), cyn contract neu gynrychiolaeth arall (heblaw camgynrychiolaeth twyllodrus) neu fel arall allan o neu mewn cysylltiad â’r Wefan neu gynhyrchion neu wasanaethau a gynigir ar y Wefan boed hynny gennym ni neu ar ein rhan (gan gynnwys lawrlwythiadau o feddalwedd am ddim) i
11.7.1 unrhyw golledion economaidd (gan gynnwys heb gyfyngiad colli refeniw, elw, contractau, busnes neu gynilion tybiedig); neu
11.7.2 colli unrhyw ewyllys da neu enw da; neu
11.7.3 unrhyw golledion arbennig neu anuniongyrchol neu ganlyniadol; beth bynnag p’run ai yw unrhyw golledion o’r fath o fewn ystyriaeth y naill neu’r llall ohonom ar y dyddiad y digwyddodd y digwyddiad a achosodd y golled.
11.8 Ni fydd unrhyw beth yn yr Amodau a’r Telerau yn allgau nac yn cyfyngu ar ein hatebolrwydd am farwolaeth neu niwed personol yn deillio o esgeulustod neu esgeulustod ein gweision, asiantau neu weithwyr.

12. DATGYSYLLTU

Os tybir bod unrhyw ran o’r Amodau a’r Telerau yn anghyfreithlon, yn ddi-rym neu am unrhyw reswm yn rhai na ellir eu gorfodi, yna tybir y gall y ddarpariaeth honno gael ei datgysylltu o’r Amodau a’r Telerau hyn ac ni fydd yn effeithio ar ddilysrwydd a gallu i orfodi unrhyw rai o’r darpariaethau sy’n weddill yn yr Amodau a’r Telerau hyn.

13.

Ni fydd unrhyw beth yn cael ei ystyried fel ildiad hawl gennym ni o unrhyw doriad blaenorol neu olynol ar unrhyw ddarpariaeth yn yr Amodau a’r Telerau hyn.

14. CYTUNDEB CYFAN

Mae’r Amodau a’r Telerau hyn (fel y’u diwygiwyd o bryd i’w gilydd), gan gynnwys y Polisi Preifatrwydd, yn ffurfio’r cytundeb cyfan rhyngoch chi a ni mewn perthynas â’r deunydd yr ymdriniwyd ag ef, ac mae’n disodli unrhyw gytundebau, trefniadau, ymrwymiadau neu argymhellion blaenorol, yn ysgrifenedig neu ar lafar, rhyngoch chi a ni mewn perthynas â materion o’r fath. Ni fydd unrhyw eglurhad llafar neu wybodaeth lafar a roddir gan y naill neu’r llall ohonom yn newid dehongliad yr Amodau a’r Telerau hyn. Rydych yn cadarnhau, wrth gytuno i dderbyn yr Amodau a’r Telerau hyn, nad ydych wedi dibynnu ar unrhyw gynrychiolaeth ac eithrio i’r graddau y mae hyn wedi ei wneud yn benodol yn yr Amodau a’r Telerau hyn, ac rydych yn cytuno na fydd gennych unrhyw ateb mewn perthynas ag unrhyw gamgynrychiolaeth nad yw wedi ei gynnwys o fewn yr Amodau a’r Telerau hyn ac eithrio na fydd eich cytundeb a gynhwysir yn y ddarpariaeth hon yn berthnasol mewn perthynas ag unrhyw gamgynrychiolaeth twyllodrus p’run ai a gafodd camgynrychiolaeth o’r fath ei gynnwys o fewn yr Amodau a’r Telerau hyn ai peidio. Ni fydd y methiant gennym ni i ymarfer neu orfodi unrhyw hawl neu ddarpariaeth yn yr Amodau a’r Telerau hyn yn ffurfio ildiad i hawl neu ddarpariaeth o’r fath.

15. Y GYFRAITH

Llywir yr Amodau a’r Telerau yn llwyr gan, ac fe’u dehonglir yn unol â, gyfreithiau Cymru a Lloegr y bydd gan eu Llysoedd awdurdodaeth anghynhwysol mewn unrhyw anghydfod, ac eithrio fod gennym yr hawl, yn ôl ein disgresiwn, i ddechrau a chyflwyno achosion mewn awdurdodaethau eraill.