Am PwyntTeulu Cymru – Cwestiynau Cyffredin

Beth ydy PwyntTeulu Cymru?

Mae Pwynt Teulu yn wasanaeth cyfathrebu aml-sianel, dwyieithog i deuluoedd yng Nghymru, yn eu cyfeirio at wasanaethau hanfodol, cefnogaeth ariannol ac ymarferol a gwybodaeth leol.

Mae’r gwasanaeth i unrhyw un sydd â chyfrifoldeb am les plant a phobl ifanc yng Nghymru: rhieni, perthnasau, gofalwyr, gwarchodwyr a phobl broffesiynol. Ei nod pennaf ydy codi ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau a’r rhaglenni sydd yn agored iddynt, yn sicrhau bod mynediad i wybodaeth a chefnogaeth ymarferol ar gael i deuluoedd ar incwm isel a’r rhai sydd â’r angen mwyaf.

Mae PwyntTeulu Cymru yn cyfeirio ac yn hyrwyddo gwasanaethau trwy’r wefan a chyfryngau cymdeithasol yn ogystal â darparu cyfathrebu uniongyrchol gyda gwasanaeth llinell wybodaeth ar y ffôn, negeseuo testun a negeseuo wib.

Mae PwyntTeulu Cymru yn cynnwys newyddion ac erthyglau rheolaidd, cyngor magu plant cyffredinol, cystadlaethau a dolenni i sefydliadau lleol/rhanbarthol a chenedlaethol fydd yn apelio i gynulleidfa teulu ehangach.

Sut mae’n cael ei ariannu?

Mae PwyntTeulu yn brosiect tair blynedd ariannwyd gan Grant Plant a Theuluoedd Llywodraeth Cymru yn cael ei gyflenwi gan ProMo-Cymru mewn partneriaeth â Phlant yng Nghymru, Gweithredu Dros Blant a Diverse Cymru.

Sut mae PwyntTeulu Cymru wedi cael ei ddatblygu?

Datblygwyd y gwasanaeth mewn ymgynghoriad â theuluoedd, yn cysylltu â 141 o rieni yng Nghyfnod 1 y datblygiadau i adnabod pa wybodaeth a chefnogaeth roeddent ei angen fwyaf a’r rhwystrau maent yn wynebu wrth gael mynediad i wasanaethau.

Mae PwyntTeulu Cymru wedi cynnal nifer o gyfarfodydd ledled Cymru gydag amrywiaeth eang o rhanddeiliaid sydd yn cynnwys GGD Awdurdodau Lleol a thimau rhaglenni taclo tlodi fel Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg a Chefnogi Pobl. Rydym wedi gwrando ar eu hadborth ac rydym yn gweithio i sicrhau nad yw PwyntTeulu Cymru yn dyblygu gwybodaeth wrth ddarparu cynnwys ar dudalennau lleol y wefan sydd yn tywys mwy o deuluoedd mewn angen i’w gwasanaethau.

Byddem yn ymgynghori â mwy o deuluoedd ledled Cymru yng nghyfnod nesaf y datblygiadau a darparu adborth i’r rhai sydd wedi’u hymgynghori yn barod, yn profi agweddau o’r gwasanaeth a gwneud gwelliannau fel bo angen.

Sut ddylanwad mae teuluoedd a gweithwyr proffesiynol wedi’i gael ar ddatblygiad PwyntTeulu Cymru?

Rydym wedi gwrando ar adborth gan deuluoedd ar y gwahanol ffyrdd hoffant dderbyn gwybodaeth e.e. ffonau clyfar, negeseuon testun, diweddariadau bwletin, llinellau cymorth ar y ffôn, cylchlythyrau ysgol.

Mae teuluoedd hefyd wedi rhoi mewnbwn i’r brandio – y lliwiau a’r delweddau; dyluniad gwe – llywio a strwythur mynegeio; ac iaith – priodol i deuluoedd. Mae hyn yn sicrhau bod y defnyddiwr terfynol yn gallu perthnasu i’r wybodaeth a darganfod y wybodaeth maent ei angen yn hawdd.

Mae ymgynghoriad gyda phobl broffesiynol wedi helpu adnabod bylchau yn y ddarpariaeth gwasanaeth presennol neu ardaloedd ble mae adnoddau teulu yn anodd ei ddarganfod am eu bod wedi gwasgaru cymaint. Mae hyn wedi arwain PwyntTeulu Cymru i ganolbwyntio ar greu both canolog sydd yn tynnu’r holl wybodaeth ynghyd a chynhyrchu cynnwys perthnasol i gefnogi’r gwasanaethau presennol.

Sut mae gwneud penderfyniadau?

Mae PwyntTeulu Cymru yn ymgynghori gyda Bwrdd Ymgynghorol y Prosiect sydd yn cyfarfod tair waith y flwyddyn ac yn cynnwys cynrychiolwyr o’r Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg a’r Rhaglen Cefnogi Pobl o siroedd ledled Cymru a chynrychiolwr rhieni. Rydym yn datblygu ‘Grŵp PwyntTeulu‘ – grŵp o rieni gellir eu defnyddio i ymgynghori â nhw a rhoi eu barnau i’r Bwrdd.

Sut mae PwyntTeulu Cymru yn gweithio gyda DEWIS?

Mae DEWIS wedi’i anelu at oedolion (18+) a’r genhedlaeth hŷn. Bydd DEWIS yn cynnal cyfeiriadur o wasanaethau perthnasol ac yn ddibynnol ar ddarparwyr gwasanaeth yn diweddaru’r wybodaeth eu hunain. Nid yw PwyntTeulu Cymru yn datblygu bas data, ond yn canolbwyntio ar gyfeirio defnyddwyr yn uniongyrchol i wasanaethau plant, pobl ifanc a theuluoedd. Mae PwyntTeulu a DEWIS mewn partneriaeth gilyddol.

Sut ydw i’n hyrwyddo fy ngwasanaeth ar PwyntTeulu Cymru?

Hoffwn glywed gennych chi os ydych chi’n cefnogi teuluoedd yng Nghymru gyda rhaglen, prosiect, digwyddiad, gweithgaredd neu wasanaeth. Gallem gyhoeddi erthygl ar ein gwefan, ei hyrwyddo yn ein cylchlythyr a chyfryngau cymdeithasol neu roi gwadd i chi i gymryd rhan mewn sesiwn cwestiwn ac ateb gyda theuluoedd, neu roi’ch cyngor arbenigol i deuluoedd ar ein gwefan. I gyflwyno erthygl cliciwch yma, neu i gael trafodaeth gyffredinol am gymryd rhan yn PwyntTeulu Cymru yna cysylltwch.