Rhannu’r Baich…Diagnosis DyslecsiaAddysg Iechyd Rhannu'r Baich | gan | Feb 22nd 2016

8_Dyslexia Diagnosis

Mae Angharad yn fam o Gaerdydd. Mae hi newydd ddarganfod bod gan ei mab 10 oed dyslecsia a dyspracsia. Mae hi’n ei chael yn anodd ymdopi, ac wedi gofyn am gyngor a chefnogaeth gan gymuned PwyntTeulu. Gofynnodd am help Rhannu’r Baich…

Rydw i newydd glywed gan y meddyg bod gan fy mab ddyslecsia a dyspracsia.

Mae hyn yn anodd i mi ddeall, a dwi’n beio fy hunan. Ond, rydw i am iddo dderbyn yr addysg gorau bosib ond dydw i ddim yn teimlo bod yr athrawon yn ei ysgol yn gwrando ar fy mhryderon.

Y rhan gwaethaf o’i ddyspracsia yw ei sgiliau siarad, sydd yn achosi iddo fynd yn dawel yn yr ystafell ddosbarth. Dwi am iddo fedru cymdeithasu gyda’r disgyblion eraill, a ddim ofni cymaint am sut mae ei eiriau’n swnio.

Mae’n fachgen clyfar, ond mae’n gweld hi’n anodd weithiau, ond mae hyn yn wir am blant eraill hefyd dwi’n siŵr? Mae gormod o ofn arna i ofyn i’r rhieni eraill beth maen nhw’n feddwl.

Mae o yn flwyddyn 6 nawr, ond sut ydw sicrhau bod digon o gymorth iddo yn ei ysgol uwchradd, coleg neu brifysgol? Efallai bydd angen help ychwanegol arno? Ydy’r help yma’n fforddiadwy? Dwi ddim yn gwybod llawer am hyn o gwbl.

Rhowch wybod i mi os oes gennych chi unrhyw syniadau.

Cyngor PwyntTeulu i Angharad…

Diolch i chi am gysylltu â PwyntTeulu Cymru. Mae’n swnio fel eich bod yn cael amser anodd ar hyn o bryd, ni ddylech fod yn beio eich hun am hyn gan nad yw’r bai arnoch chi. Gallwn weld eich bod yn chwilio am ffyrdd o wneud pethau’n gliriach ac yn fwy syml i’ch mab wrth ymdrin â’r sefyllfa.

dyslexia boy

Dyma gwpl o asiantaethau gall fod yn ddefnyddiol i chi:

Llinell Gymorth SNAP Cymru (ffôn: 0845 120 37 30, ffôn symudol: 0345 120 37 30)

Mae SNAP Cymru’n cefnogi rhieni gyda phlant ag anghenion ychwanegol. Gall SNAP eich helpu chi i leisio’ch pryderon i’r ysgol, a chefnogi’r ysgol i ystyried pa fesurau i’w hystyried i helpu’ch plentyn.

Gallech hefyd cysylltu ag Adran Addysg Caerdydd. Dyma’r rhifau ar gyfer y timoedd i gysylltu ynglŷn â’ch plentyn a’r gefnogaeth sydd angen arno. Gallent ateb unrhyw gwestiynau neu bryderon sydd gennych chi, a gadael i chi wybod pa gefnogaeth mae’n gymwys i dderbyn.

Tîm Trafferthion Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu- 02922 330 785

Tîm Ymyrraeth Dysgu – 02922 330 690

Tîm Gwaith Achos AAA – 02922 330 711

Dyma gwpl o ddolenni gyda gwybodaeth am ddyspracsia a sut gall athrawon helpu a dyma wybodaeth i chi fel ei riant.

Os ydych chi am sgwrsio gyda rhywun sy’n deall, ac yn gallu dod o hyd i gefnogaeth i chi, cysylltwch â llinell gymorth Cymdeithas Dyslecsia Prydeinig am ddim ac yn gyfrinachol: 0333 405 4567

Os hoffech wybodaeth bellach neu wasanaethau cefnogi cenedlaethol neu leol, yna gallwch gysylltu â ni yn PwyntTeulu Cymru ar y Ffôn 0300 222 57 57, Neges Testun 07860 052 905, neu Neges Wib/Sgwrs. Rydym yn agored Llun – Iau 6pm – 10pm a Gwener a Sadwrn 10am – 2pm.

Cofion Gorau

PwyntTeulu Cymru

Oes gennych chi gyngor i Angharad?


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr.

Darllenwch ein herthyglau ‘Rhannu’r Baich…’ diweddaraf am gyngor teuluol pellach.A Problem Shared money

Cymerwch olwg ar ein hymatebion diweddaraf.


Rhannwch hwn