12 Blog Nadolig #3: Banciau Bwyd Dros Y NadoligArian Iechyd | gan | Dec 21st 2016

 Banciau Bwyd Dros Y Nadolig

Croeso i’r trydydd o’n herthyglau 12 Blog Nadolig fydd yn eich tywys drwy firi’r Nadolig hyd at 2il Ionawr. Byddem yn edrych ar lawer o wahanol bynciau gan gynnwys ymdopi gyda straen y Nadolig, syniadau ryseitiau, dyled, cynilo ac aduniadau’r Flwyddyn Newydd. Felly ymunwch â ni bob dydd i weld pa bwnc fydd yn cael ei drafod.

Ble i ddod o hyd i fanciau bwyd yng Nghymru a sut gallech chi helpu dros y Nadolig

Gall y Nadolig fod yn amser hyfryd o’r flwyddyn yn llawn teulu, anrhegion a bwyd o bob math. Ond, i lawer o deuluoedd dros y Nadolig, gall fod yn gyfnod o ymdrech mawr. Bod hyn yn berthynas cymhleth gydag aelodau o’r teulu, dim arian i brynu anrhegion, neu dim arian i roi cinio ar y bwrdd.

Yma yn PwyntTeulu Cymru byddem yn helpu gydag awgrymiadau sut i ymdopi â’r straen ar eich iechyd meddwl a’ch cyllid yn ein 12 Blog Nadolig. Ond heddiw byddem yn edrych ar fanciau bwyd.

Beth ydy banciau bwyd a pwy sy’n eu defnyddio?

Mae Banciau Bwyd yn sefydliadau elusennol sydd yn rahnnu bwyd i’r rhai sydd mewn risg o lwgu.

Mae’n gamgymeriad meddwl mai dim ond pobl ar fudd-daliadau sy’n defnyddio banciau bwyd. Maent yn agored i bawb ac yn helpu unrhyw un sydd mewn angen. Gall unrhyw un ohonom ddarganfod ein hunain mewn argyfwng bwyd os byddem yn colli ein gwaith, yn mynd yn sâl neu fod argyfwng annisgwyl yn digwydd. Nid oes llawer ohonom â chynilion mawr. Y realiti ydy, gall llawer ohonom ddarganfod ein hunain yn y banc bwyd ar ôl cwpl o fisoedd os bydda’r argyfwng yn parhau.

Yn ddiweddar roeddwn yn agoriad y banc bwyd yn Grangetown. Siaradais â rhywun o Fanc Bwyd Caerdydd. Cefais wybod am ddyn busnes llwyddiannus oedd wedi dod atynt mewn anobaith, oherwydd ychydig o broblemau personol nid oedd ganddo geiniog i’w enw. Roedd yr oergell yn wag ynghyd â’i gyfrif banc. Rhoddwyd parsel bwyd iddo a dychwelodd ychydig wythnosau wedyn gyda bagiau o fwyd. Yn wir mae Banciau Bwyd ar gyfer unrhyw un sydd ag angen.

Ble mae’r banciau bwyd?

Mae gan y Trussell Trust restr llawn o fanciau bwyd ledled Cymru ac yn y DU. Ond dylid hefyd cadw llygaid allan am fyrddau hysbysebu lleol. Efallai bydd gwybodaeth ar fanciau bwyd llai, sy’n cael eu sefydlu gan eglwysi neu grwpiau cymunedol yn aml. Cysylltwch hefyd â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd neu Cymunedau yn Gyntaf lleol i ddarganfod beth sydd ar gael.

The Trussell Trust Logo for Foodbanks at Christmas Article

Sut gallaf i helpu?

Os oes gennych chi fwyd sbâr ac eisiau rhoi yna gwnewch yr amser i wneud hynny. Defnyddiwch wefan y Trussell Trust. Neu, beth am weld os yw’ch ysgol, eglwys neu loches ddigartref yn derbyn rhoddion. Mae pob eitem sy’n cael ei roddi yn gallu helpu rhoi gobaith i rywun sydd yn teimlo’n fregus, ynysedig ac mewn argyfwng. Mae banciau bwyd yn gofyn am roddion Nadolig ar adeg yma’r flwyddyn fel pwdinau, siocledi a bisgedi, yn ogystal â’r eitemau arferol. Os ydych chi am wybod beth i roi – dychmygwch sut byddech chi’n creu bwydydd Nadolig o bacedi, cartonau a thuniau ac yna rhowch yr eitemau yna. Neu os oes gennych chi amser sbâr dros gyfnod y Nadolig, gallech chi ystyried gwirfoddoli. Unwaith eto, cysylltwch â’ch banc bwyd lleol am gyfleoedd agored.

Ydych chi mewn argyfwng ac angen cymorth ariannol?

Os ydych chi mewn argyfwng ac mae’ch iechyd mewn perygl am nad allech chi fforddio bwyta neu gynhesu eich cartref, yna efallai gallech chi dderbyn cymorth gan y Gronfa Cymorth Ddewisol. Galwch i weld os ydych chi’n gymwys.

Ymunwch â ni bob dydd hyd at 2il Ionawr ar gyfer mwy o’n 12 Blog Nadolig

Eisiau darganfod am wasanaethau sy’n agored i chi a’ch plant yn eich ardal? Angen cyngor neu gefngoaeth am faterion teuluol? Yna cysylltwch â llinell gymorth PwyntTeulu CymruRydym yn agored dros yr ŵyl, hyd yn oed ar Ddiwrnod Nadolig.

  • Ffôn: 0300 222 57 57
  • Neges testun: 07860 052 905
  • Neges sydyn (gweler isod)

Rhannu’r Baich… Bywyd Yn Anodd Ar Ôl Toriadau Budd-daliadau

Darganfod Banc Bwyd

MrsMummyPenny Yn Cyflwyno: Ffyrdd o Arbed Arian i’ch Teulu


Rhannwch hwn