Blog Gwadd: 7 Awgrym i Leihau Biliau Gwres y GaeafArian Tai | gan | Nov 30th 2016

thermostat erthygl gwres

Poeni am y bil gwres? Mae Andy o The Speakeasy yng Nghaerdydd yn rhannu ei gyngor ar gadw’r tŷ yn glyd dros y gaeaf…

Mae’n swyddogol, mae’r Gaeaf wedi cyrraedd! Mae’r goleuadau Nadolig ymlaen a’r carolau yn chwarae yn y siopau i godi’n hysbryd yn y dref. Ond gall fod yn anoddach cadw’n galonnog adref pan fyddech yn cael trafferth cadw’n gynnes. O ystyried hyn, dyma 7 awgrym i helpu lleihau costau gwres dros y gaeaf. Mae’r rhain yn sicrhau ei bod yn haws cadw’n gynnes.

1. Insiwleiddio eich tŷ am ddim!

Ta waeth pa mor aml fyddech chi’n rhoi’r gwres ymlaen, os nad yw’ch tŷ wedi’i insiwleiddio, bydd y gwres yma yn dianc. Os ydych chi ar incwm isel (yn enwedig os ydych chi’n hawlio budd-daliadau ar sail prawf modd), mae posib gallech chi dderbyn insiwleiddio llofft neu wal geudod am ddim.

Gofynnwch i’ch darparwr egni os ydych chi’n gymwys am eu cynllun ECO. Os nad yw hynny’n llwyddiannus, mae gan Lywodraeth Cymru gynllun gwych gelwir yn NYTH. Mae NYTH yn gwneud hynny gallai i godi effeithiolrwydd egni eich tŷ i fyny i C neu D, os yw’n E, F neu G ar hyn o bryd. Galwch NYTH ar 0808 8082244.

Nest logo for heating articles2. Gallech chi dderbyn £140 o ddisgownt

Ar un tro roedd cyflenwyr egni yn cynnig prisiau rhatach i bobl ar incwm isel. Bellach, mae cyflenwyr mawr neu ganolig yn gorfod cynnig y Disgownt Cartref Cynnes. Mae’r disgownt yma yn tynnu £140 oddi ar eich bil trydan gaeaf! Os ydych chi’n talu o flaen llaw, yna bydd yr arian yn cael ei ychwanegu i’ch mesurydd fel credyd.

Mae gan bob cyflenwr feini prawf gwahanol, ond os ydych chi’n hawlio budd-daliadau ar sail prawf modd, cysylltwch â’ch cyflenwr trydan i weld os ydych chi’n gymwys.

3. Cael gwared ar ddyled tanwydd

Gall fod yn anodd iawn ymdopi os ydych chi’n talu dyled nwy neu drydan yn ogystal â thalu am yr egni sy’n cael ei ddefnyddio nawr (yn enwedig os ydych chi ar fesurydd rhagdalu!) Ond, mae gan rhai o’r cyflenwyr trydan gronfa elusennol gall helpu glirio dyled tanwydd os ydych chi’n cael trafferthion.

Rydym ni yma yn The Speakeasy yn arbenigwyr yn delio gyda dyled tanwydd. Rydym yn helpu pobl sydd mewn dyled tanwydd ac ar incwm isel i gael cychwyn newydd. Dros y pum mlynedd nesaf rydym wedi clirio dros £250,000 o ddyled i bobl ledled Cymru. Galwch ar 02921 660789 am wybodaeth bellach.

money-teeth-fuel-debt-heating

4. Awgrymiadau arbed egni

Mae’n syniad syml: arbed egni, arbed arian! Ond fel arfer, nid ydym yn sicr ble i gychwyn. Mae yna sefydliadau sydd yn rhoi cyngor ac awgrymiadau am ddim i helpu chi i ddefnyddio llai o egni. Y peth hawsaf i’w wneud ydy chwilio ar-lein am bethau hawdd, am ddim, gallech chi ei wneud i ostwng eich biliau.

5, Peidiwch â chynhesu tŷ gwag

Mae’n ddigon anodd cadw’ch tŷ yn gynnes pan rydych chi gartref, felly sicrhewch nad ydych chi’n gwario arian ar wres pan fydd y tŷ yn wag. Mae’r mwyafrif o reolyddion gwres yn gadael i chi osod y gwres a’r dŵr poeth fel ei fod yn dod ymlaen ar gyfnodau penodol o’r dydd. Os yw’r gwres yn dod ymlaen am 20 munud cyn i chi ddeffro neu ddychwelyd o’r gwaith, yna bydd yn gynnes ar yr adeg rydych chi ei angen ac nid cyn hynny.

Peth arall dylid ei wneud ydy gosod y gwres i ddiffodd 30 munud cyn i chi adael am y gwaith. Bydd eich tŷ yn parhau i gadw’n gynnes tra rydych chi yno, ond nid ydych chi’n talu i’w gadw’n gynnes ar ôl i chi fynd. Os oes gennych chi danc dŵr poeth, gosodwch ef i ddod ymlaen am awr yn y bore cyn i chi gael eich cawodydd ac awr yn y prynhawn fel bod dŵr cynnes yn ystod y nos. Nid oes rhaid iddo fod ymlaen drwy’r dydd!

empty room heating

6. Troi’n ddeallus

Erbyn 2020 bydd pob cartref yn y DU yn cael cynnig mesurydd deallus (smart meter) heb dalu ceiniog ychwanegol. Bydd mesurydd deallus yn caniatáu i chi weld faint o egni sy’n cael ei ddefnyddio mewn punnoedd a cheiniogau wrth i chi ei ddefnyddio. Mae mesurydd deallus hefyd yn gyrru darlleniadau mesurydd yn syth i’ch cyflenwr egni fel eich bod yn derbyn biliau cywir bob tro.

Ffoniwch eich cyflenwr egni a dweud bod gennych chi ddiddordeb mewn derbyn mesurydd deallus nawr.

7. Newid cyflenwr/tariff

Dyma’r peth hawsaf a mwyaf sydyn gallech ei wneud i arbed cannoedd o bunnoedd. Mae cwmnïau egni yn gwneud arian mawr oddi wrth y bobl sydd ddim yn meddwl newid i fargen well. Ewch i www.uswitch.com, llenwi’ch tariff a faint rydych chi’n ei wario fel arfer. Mewn llai nag munud byddech chi’n cael gwybod faint gallech chi ei arbed wrth newid.

Ar gyfartaledd mae pobl yn arbed oddeutu £403 y flwyddyn wrth newid cyflenwyr. Mae’n hawdd gwneud hefyd. Newidiais fy egni trwy uswitch.com dau fis yn ôl mewn tua 10 munud. Gallech chi wneud hynny nawr!

Ond, os ydych chi’n hoffi’ch cyflenwr presennol a ddim eisiau symud, rhowch alwad iddynt a gweld os oes ganddynt dariff rhatach. Gall hyn arbed arian i chi heb i chi orfod newid dim.

Speakeasy Logo for heating bills articles

Os ydych chi’n cael trafferth gyda’ch biliau egni, mae’n well i chi siarad â’ch cyflenwr yn fuan a chael cyngor cyn i chi gael i drafferthion. Mae Prosiect Cyngor Egni The Speakeasy yn rhoi cyngor a chymorth am ddim i bobl mewn tlodi tanwydd ledled Cymru. Rydym yn helpu pobl i ddiogelu grantiau i glirio dyled nwy, trydan neu olew yn enwedig, ac yn gosod systemau gwres canolig gweithiol.

Rydym yn helpu pobl ledled Cymru, felly cysylltwch os oes angen cymorth arnoch. Gallech chi alw ar 02921 660789 neu edrych ar ein gwefan speakeasy.cymru/energy.

helplinegraphic-cy

Os hoffech ddarganfod pa wasanaethau sydd ar gael i chi a’ch plentyn yn eich ardal neu os hoffech sgwrsio am faterion teuluol yn gyffredinol, cysylltwch â llinell gymorth PwyntTeulu Cymru.

  • Ffôn: 0300 222 57 57
  • Neges Testun: 07860 052 905
  • Neges wib (gweler brig y dudalen)

Rydym yn agored 6pm – 10pm Llun i Iau a 10am – 2pm Gwener a Sadwrn.

3 Ffordd i Arbed Arian ar Eich Biliau Gwres

Rhannu’r Baich… Bywyd Yn Anodd Ar Ôl Toriadau Budd-daliadau

 

 


Rhannwch hwn