4 Ffordd i Gychwyn Sgwrs Am Hunan-niwedIechyd Newyddion | gan | May 18th 2016

Os yw’ch plentyn yn hunanniweidio, efallai bod y syniad o siarad â nhw am hyn yn codi ofn arnoch chi – ond nid oes rhaid! Mae yna ychydig o gamau syml i gychwyn sgwrs am hunan-niwed.

Time graphic for self harm article

1. Dewis amser addas

Dewiswch amser a lle sydd yn addas i chi a nhw. Lleoliad lle nad oes dim i dynnu sylw, ac amser lle gallech chi roi eich sylw llawn am mor hir ag sydd angen. Gall siarad am hunan-niwed fod yn beth mawr i’ch plentyn, felly sicrhewch eich bod yn dangos diddordeb yn beth sydd ganddynt i ddweud. Am fod hunan-niwed yn beth mor bersonol, mae’n beth da i ddod o hyd i rywle preifat a chyffyrddus i siarad â’ch plentyn.

Efallai bydd sgwrs dros baned yn helpu, am ei fod yn teimlo fel sgwrs gyfeillgar, yn hytrach nag un dwys. Ceisiwch osgoi siarad wrth wneud rhywbeth arall, fel coginio neu yrru car, fel eich bod yn gallu cysylltu’n llawn â’r sgwrs.

Talk banner graphic for self-harm articel

2. Sicrhewch eu bod yn iawn i siarad

Gan fod siarad am hunan-niwed yn gallu bod yn beth mawr i’ch plentyn, cofiwch efallai nad ydynt yn barod i siarad am y peth eto.

Os nad ydynt yn barod i siarad, parchwch eu penderfyniad – peidiwch â’u gorfodi i siarad os nad ydynt yn teimlo fel y gallent. Gadewch iddynt wybod eich bod yn poeni amdanynt, a’ch bod yna i siarad â nhw pan fyddant yn barod.

Efallai bydda’n well ganddynt siarad â rhywun arall, fel ffrind, aelod arall o’r teulu, neu athro. Peidiwch â phechu – nhw sydd yn delio â hyn, ac mae angen iddynt deimlo’n gyffyrddus i siarad am y peth.

Bydd helpu nhw i ddod o hyd i rywun i ymddiried ynddynt yn gallu bod yn help mawr.

Efallai bydda’n haws ganddynt i ysgrifennu eu teimladau, yn hytrach nag siarad am y peth. Efallai gallech chi awgrymu ffyrdd arall o gyfathrebu’u teimladau – efallai rhywbeth creadigol fel creu darlun o’r pethau sydd yn digwydd iddyn nhw, neu efallai rhywbeth syml fel ysgrifennu llythyr.

Starting-Conversations-1---Welsh 1000x

3. Ystyried eich llinell agoriadol

Nid oes rhaid iddo fod yn rhywbeth dwys – chi yw’r rhiant/gofalwr, ac rydych chi am helpu eich plentyn cymaint â phosib, am eich bod yn poeni amdanynt. Dyma ychydig o bethau gallech ei ofyn:

  • “Ydy hi’n iawn i ni siarad am funud?”
  • “Dwi wedi sylwi ti ddim yn ti dy hun yn ddiweddar – ydy popeth yn iawn?”
  • “Sut wyt ti’n teimlo heddiw?”
  • “Wyt ti’n ymdopi’n iawn efo pethau ar hyn o bryd?”

Ceisiwch gofio aros yn dawel wrth ymdrin â nhw. Gall fod yn ofidus iawn gweld eich plentyn yn anafu eu hunain – ond mae bod yn flin neu’n oremosiynol wrth siarad â nhw yn gallu cychwyn y sgwrs mewn ffordd ddrwg.

3 banner self harm

4. Gofynnwch am 3 gair i ddisgrifio’u bywyd

Mae gofyn i’ch plentyn am 3 gair i ddisgrifio’u bywyd neu sefyllfa yn ffordd dda o’u cael i siarad

Mae hyn hefyd yn gadael i chi feddwl beth sydd yn achosi nhw i deimlo’r angen i niweidio’u hunain.

Er esiampl, os ydynt yn dweud geiriau am ddicter, mae’n gyfle i chi ofyn beth sydd yn eu gwneud yn flin, a sut maent yn ymdopi â hyn. Mae hefyd yn ffordd dda o helpu dod o hyd i’r gefnogaeth gywir. Os ydynt yn siarad am fod yn flin, gallech chi weithio gyda nhw i ddod o hyd i ffyrdd positif o ryddhau’r dicter a mynegi eu hunain. Gallwch ddarganfod llawer o syniadau am ddewisiadau eraill positif yn lle hunan-niweidio ar hatw.co.uk/thingstotry


Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Heads Above The Waves – sefydliad dielw sydd yn codi ymwybyddiaeth o hunan-niweidio ymysg pobl ifanc, ac yn hyrwyddo ffyrdd creadigol i ymdopi â’r diwrnodau drwg. Ymwelwch â’u gwefan am gyngor, gwybodaeth ac ysbrydoliaeth.

Os hoffech ddarganfod mwy am y gwasanaethau sydd yn agored i chi a’ch plentyn yn eich ardal neu eisiau siarad am faterion teuluol yn gyffredinol, cysylltwch â llinell gymorth PwyntTeulu Cymru.

  • Ffôn: 0300 222 57 57
  • Neges Testun: 07860 052 905
  • Neges Wib (gweler top y dudalen)

Rydym yn agored 6pm – 10pm Llun i Iau a 10am – 2pm Gwener a Sadwrn.


Rhannwch hwn