15 Awgrym i Oroesi’r Eisteddfod GenedlaetholNewyddion Pethau i'w Gwneud | gan | Aug 5th 2017

Arwydd Eisteddfod - 15 Awgrym i Oroesi'r Eisteddfod Genedlaethol

Credyd Llun: RAY TYLER IMAGES Flickr trwy Compfight cc

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal ger pentref Bodedern ar Ynys Môn yr wythnos hon. Dyma’r ŵyl fwyaf cynhelir yng Nghymru bob blwyddyn ac mae llawer o weithgareddau hwyl i’r teulu. Gall fod yn amser llawn straen i rieni felly rydym wedi creu canllaw goroesi i sicrhau eich bod yn cael y gorau allan o’r digwyddiad teulu eiconig yma.

1. Cynllunio o flaen llaw

Cynlluniwch eich ymweliad cyn cychwyn. Mae digonedd o wybodaeth ddefnyddiol ar wefan yr Eisteddfod gan gynnwys cyfarwyddiadau i’r Maes, cyfarwyddiadau parcio ac ychydig o wybodaeth gyffredinol ddefnyddiol. Darganfyddwch fwy yma.

2. Gwefru’ch ffôn symudol

Sicrhewch fod batri’ch ffôn symudol yn llawn. Mae tynnu lluniau a cheisio dod o hyd i ffrindiau/teulu ar y Maes yn gallu draenio batri yn sydyn.

3. Byddwch yn gynnar i osgoi ciwiau

Mae’r Eisteddfod yn adnabyddus am ei giwiau hir, yn enwedig yn y dyddiau cyntaf tra bod pawb yn dod i arfer â’r cynnydd mewn traffig a’r trefniadau parcio. Mae posib bydd eleni yn hyd yn oed gwaeth gyda dwy bont yn arafu’r traffig wrth iddynt ddod ar yr ynys. Byddwch yn barod am giwiau ymhobman, i’r Maes, i barcio, i’r fynedfa, i’r toiledau – nid all osgoi hyn. Y cyngor gorau ydy mynd yn fuan a cheisio osgoi’r ciwiau gwaethaf.

4. Parcio

Gwnewch nodyn meddyliol o ble rydych chi wedi parcio’r car. Gyda nifer o gaeau mawr i gyd yn edrych yr un peth gall fod yn ddryslyd iawn dod o hyd i gar ymysg miloedd. Gwnewch nodyn meddyliol o dirnod, e.e. y drydedd goeden ar y chwith ayb. Gallech chi hefyd glymu rhywbeth i erial eich car – bag plastig lliwgar neu rywbeth – fel bod posib ei weld o bellter.

5. Codwch fap

Mae mapiau ar gael yn y fynedfa felly codwch un i bawb wrth i chi gyrraedd. Gallech chi ddarganfod eich ffordd o gwmpas a gwybod yn union beth sydd ar y Maes er mwyn i chi gynllunio’ch diwrnod yn ôl hynny. Mae posib darganfod mwy am rhai o’r lleoliadau ar y Maes o flaen llaw hefyd.

6. Offer cyfieithu

Mae’r Eisteddfod yn ŵyl iaith Gymraeg, ond nid yw’n un ar gyfer pobl sy’n siarad Cymraeg yn unig. Os oes rhywun sydd ddim yn meddu’r iaith yn eich grŵp gofynnwch am offer cyfieithu am ddim o Gaban y Cyfieithwyr ger y Pafiliwn. Bydd y rhain yn ddefnyddiol iawn os ydych chi’n mynd i weld rhai o’r cystadlaethau yn Y Pafiliwn yn ystod y dydd.

7. Paratoi am y tywydd

Mae’r tywydd yn un o’r hoff bynciau trafod ar y Maes bob blwyddyn! Gan fod hwn yn ddigwyddiad awyr agored mae’r tywydd yn ffactor fawr. Mae glaw mewn cae yn golygu mwd yn anffodus, ac mae sawl Eisteddfod wedi bod yn rai mwdlyd, mwdlyd iawn – sydd yn gallu ychwanegu i’r hwyl! Gallem groesi ein bysedd am haul ond beth bynnag fydd y tywydd bydd angen i chi fod yn barod amdano. Felly bydd angen cot ac esgidiau glaw os yw’n bwrw, neu eli a het haul os yw’n braf. Edrychwch ar y rhagolygon tywydd o flaen llaw fel eich bod yn gallu paratoi. Mae’r Eisteddfod yn golygu llawer o gerdded felly cofiwch wisgo esgidiau cyffyrddus.

8. Plant iau

Mae yna lawer o gerdded i’w wneud o amgylch y Maes drwy’r dydd ac mae coesau bach yn gallu blino erbyn diwedd y dydd. Ewch a chadair wthio gyda chi ac os ydynt yn parhau’n iawn drwy’r dydd bydd y gadair yn help i gario’r bagiau.

Holwch yn y fynedfa am fand llawes i roi ar blant iau, mae posib ysgrifennu’ch manylion cyswllt arnynt. A chofiwch esbonio i’ch plant sut i chwilio am help os ydynt yn mynd ar goll.

9. Plant hŷn

Mae Maes yr Eisteddfod yn amgylchedd eithaf diogel i ganiatáu ychydig o ryddid i’ch plant hŷn a’u ffrindiau. Sicrhewch eu bod yn cytuno i’ch cyfarfod ar gyfnod a lleoliad penodol a’u bod yn ymwybodol o ble mae hyn. Gallech chi hefyd ysgrifennu’ch manylion cyswllt a’i roi yn eu poced rhag ofn. Mae’r Maes yn gallu bod yn ychydig o ddrysfa felly mae’n hawdd colli pobl, felly gall fod yn syniad cytuno ar fan cyfarfod os yw rhywun yn mynd ar goll, neu fod signal ffôn yn wan gan fod cymaint o bobl wedi casglu mewn un lle.

10. Bwyta ac yfed

Ewch a digon o ddiod, bwyd a snacs gyda chi. Mae yna ddigon o stondinau bwyd ar y Maes ond mae prisiau yn gallu bod yn ddrud iawn. Gallech chi hefyd osod her i’r plant i ddarganfod bwyd neu ddiod am ddim – mae digonedd o nwyddau am ddim grêt yn yr Eisteddfod ac weithiau mae posib cael poteli dŵr a fferins.

11. Cario digon o arian mân

Bydd yna ddigonedd o bethau am ddim i’w gwneud ond mae yna lawer o stondinau hyfryd hefyd gyda digon o swfenîrs a phethau bach fforddiadwy i’r plant. Efallai byddai’n syniad rhoi arian poced i’ch plant cyn mynd fel bod cyfyngiad wedyn ar faint sydd ganddynt i wario.

12. Helfa ffrîbis

Paratowch y bagiau! I’r plant ffrîbis yr Eisteddfod yw popeth – beiros, sticeri, fferins, bathodynnau, taflenni a nwyddau o bob math. Dylai hela ffrîbis yr Eisteddfod fod yn gamp Olympaidd! Ewch a bag gyda chi i ddal popeth, er bydd y mwyafrif ohono yn y sbwriel erbyn diwedd yr wythnos mae’n debyg!

13. Perfformiadau S4C i blant

Mae yna sioeau teulu ar stondin S4C yn ddyddiol gan y timau Cyw (rhaglennu i blant dan oed ysgol) a Stwnsh (i blant hŷn).  Mae’r sioeau yn hynod o boblogaidd a gall fod yn anodd iawn cael tocynnau. Mae tocynnau am ddim ond mae’n rhaid i chi fod yn sydyn. Ewch draw i stondin S4C yn syth ar ôl cyrraedd i weld os oes tocynnau ar ôl ar gyfer perfformiadau’r bore hwnnw, neu am 1:45pm ar gyfer perfformiadau’r pnawn. Os ydych chi’n aflwyddiannus peidiwch â phoeni gan y bydd y tîm Cyw yn canu ac yn dawnsio tu allan i’r stondin ar gyfnodau yn ystod y dydd. Edrychwch ar yr amserlen yma.

14. Gweithgareddau am ddim

Mae llawer o weithgareddau yn cael eu cynnal yn ddyddiol i adlonni’r plant ac i ddenu pobl i’r stondinau. Cadwch lygaid craff ar y stondinau a gofynnwch yn y dderbynfa i weld beth sy’n digwydd fel nad ydych chi’n colli allan. Darganfyddwch am rai o’r digwyddiadau a gweithgareddau ar y wefan.

15. Mwynhewch

Yn fwy na dim – cofiwch gael hwyl! Mwynhewch yr holl etifeddiaeth Cymraeg o’ch cwmpas. Ymhyfrydwch yn yr ŵyl unigryw arbennig yma a throchi’ch hun yn y canu, y dawnsio, y celfyddydau a’r hwyl i gyd.


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am unrhyw broblemau sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn:

Pyllau Padlo a Phadiau Sblasio Gorau Cymru

Blog Gwadd: 10 Peth Dan £5 i Deuluoedd yn y Gogledd Orllewin

6 Awgrym Hwyl Am Siwrne Hir Yn Y Car Gyda Phlant


Rhannwch hwn